BOZP školení svých zaměstnanců provádíme formou tzv. „e-learningu“, častá odpověď mnoha českých firem. Jsou si zaměstnavatelé vědomi rizik, které jim hrozí pokud školí své zaměstnance formou e-learningu? Podstoupí takové riziko? EXTÉRII zajímá pohled a stanovisko kontrolního orgánu, který spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a kterým je Státního úřadu inspekce práce (SUIP). 

Na internetu jsem našli písemné vyjádření Státního úřadu inspekce práce, který provádí odborný dozor a kontrolu nad dodržováním platné legislativy v oblasti BOZP u firem a státních institucí tedy zaměstnavatelů.

Citace SUIP k online školení BOZP, které nesplňuje důkazní břemeno zaměstnavatele

„Oblast školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP je řešena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP). V ustanovení § 103 odst. 1 písm f) ZP je zaměstnavateli uložena povinnost zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik,  které se týkají jejich práce a pracoviště. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

V případě tvz. online školení BOZP jsme toho názoru, že tímto školením není možné poskytnout veškeré informace týkající se konkretního zaměstnance a jeho pracoviště. Většinou je možné do online školení zpracovat pouze informace obecné, které jsou uvedeny v právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Vedle teoretické části školení je v mnoha případech nutné též seznámení školeného s bezpečným používáním konkrétního typu stroje, technického zařízení, přístroje nebo nářadí, což online e-learningové školení neumožňuje.

Právě tato oblast je častým úskalím online e-learningových školení BOZP, zejména při vzniku pracovních úrazů a následného dokazování plnění povinnosti ze strany zaměstnavatele v oblasti zajištění školení BOZP.“

Konec citace.

EXTÉRIA neprovádí e-learningové školení BOZP a nebude tuto službu poskytovat a ohrožovat tak naše klienty (zaměstnavatele) v případě prokazování pracovních úrazů zaměstnanců a smrtelných pracovních úrazů zaměstnanců, jakým způsobem byli školení v BOZP. Zaměstnavatelům (statutárním orgánům, majitelům firem) hrozí i odnětí svobody, dle nového NOZ. EXTÉRIA je odborná a profesionální společnost, která svým klientům usnadňuje podnikání a pomáhá jim v otázce BOZP. EXTÉRIA vždy chrání své klienty, dle platné legislativy a požadavků SUIP potažmo OIP.

Tímto upozorňujeme zejména na postupy firmy PREVENT a jejich online školení BOZP, která je v rozporu s požadavky SUIP a další jim podobné společnosti. PREVENT,  která se tváří odborně a profesionálně a přitom neznají dostatečně platnou legislativu na školení BOZP a prokazování u SUIP a soudních sporů. Dejte si pozor zejména na nekalé praktiky společnosti PREVENT a jejich online e-learningové obecné školení BOZP. PREVENT a jejich online školení BOZP, Vám mohou způsobit nemalé finanční škody, při vašem podnikání.

Cílem společnosti EXTÉRIA je ochránit podnikání našich klientů.

(zdroj dopis SUIP Ing. Ondřeje Varta, vedoucího úseku inspekce BOZP)