Přestávky u řidičů linkové autobusové dopravy do 50 km

Podle § 100 zákoníku práce je pro zaměstnance v dopravě vydáno speciální nařízení vlády o jejich pracovní době a době odpočinku, a tím je nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Podle tohoto nařízení vlády jsou řidiči, pomocníci řidiče a průvodčí, u kterých délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km nazýváni „člen osádky autobusu v linkové osobní dopravě”, aby je nařízení vlády odlišilo od zaměstnanců v městské hromadné dopravě.

Jejich právní úprava je v hlavě VI nařízení vlády. Podle § 19a tohoto nařízení vlády platí, že na pracovní dobu, dobu odpočinku a bezpečnostní přestávku člena osádky autobusu v linkové osobní dopravě se použijí ustanovení § 16 až 19, to znamená ustanovení, která platí pro řidiče městské hromadné dopravy. Členové osádky autobusu v linkové dopravě mají stejně jako řidiči městské hromadné dopravy bezpečnostní přestávku, tzv. přestávku placenou. Podle § 19 citovaného nařízení vlády platí, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby doba řízení zaměstnance městské hromadné dopravy byla nejdéle po 4 hodinách řízení přerušena bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Tato přestávka může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 10 minut.

Pro přestávku na jídlo a oddech platí obecná právní úprava (§ 88 zákoníku práce), tzn. po 6 hodinách nepřetržité práce 30 minut přestávka. Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.

Za dobu čekání mezi spoji náleží členu osádky autobusu v linkové osobní dopravě odměna podle § 9a, tzn. že za každou celou hodinu doby čekání mezi spoji přísluší členu osádky autobusu podle § 2 písm. a) odměna nejméně ve výši 90 % hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovené pro pátou skupinu prací. Doby čekání mezi spoji se pro účely stanovení odměny v kalendářním měsíci sčítají.

(zdroj: bozpinfo)

Související články:

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet? …

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při …

Rizikový hluk na pracovišti

Chci informační schůzku