Přestávky u řidičů linkové autobusové dopravy do 50 km

Podle § 100 zákoníku práce je pro zaměstnance v dopravě vydáno speciální nařízení vlády o jejich pracovní době a době odpočinku, a tím je nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Podle tohoto nařízení vlády jsou řidiči, pomocníci řidiče a průvodčí, u kterých délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km nazýváni „člen osádky autobusu v linkové osobní dopravě”, aby je nařízení vlády odlišilo od zaměstnanců v městské hromadné dopravě.

Jejich právní úprava je v hlavě VI nařízení vlády. Podle § 19a tohoto nařízení vlády platí, že na pracovní dobu, dobu odpočinku a bezpečnostní přestávku člena osádky autobusu v linkové osobní dopravě se použijí ustanovení § 16 až 19, to znamená ustanovení, která platí pro řidiče městské hromadné dopravy. Členové osádky autobusu v linkové dopravě mají stejně jako řidiči městské hromadné dopravy bezpečnostní přestávku, tzv. přestávku placenou. Podle § 19 citovaného nařízení vlády platí, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby doba řízení zaměstnance městské hromadné dopravy byla nejdéle po 4 hodinách řízení přerušena bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Tato přestávka může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 10 minut.

Pro přestávku na jídlo a oddech platí obecná právní úprava (§ 88 zákoníku práce), tzn. po 6 hodinách nepřetržité práce 30 minut přestávka. Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.

Za dobu čekání mezi spoji náleží členu osádky autobusu v linkové osobní dopravě odměna podle § 9a, tzn. že za každou celou hodinu doby čekání mezi spoji přísluší členu osádky autobusu podle § 2 písm. a) odměna nejméně ve výši 90 % hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovené pro pátou skupinu prací. Doby čekání mezi spoji se pro účely stanovení odměny v kalendářním měsíci sčítají.

(zdroj: bozpinfo)

Související články:

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Hotely a další jiná ubytovací zařízení jsou velmi specifická v rámci bezpečnosti a požární ochrany. Musí totiž splňovat podmínky pro zachování bezpečnosti nejen pro své zaměstnance, ale i hosty. I proto jsme pro zvědomnění sepsali tyto nejdůležitější základní body, které by každé ubytovací zařízení mělo splňovat.

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Možnost vzít svého zvířecího kamaráda s sebou do zaměstnání se stává jedním ze zaměstnaneckých benefitů u stále více a více zaměstnavatelů. V České republice jsou představiteli například pracoviště internetového prohlížeče Seznam.cz nebo pražská pobočka společnosti Mars, konkrétně divize Royal Canin.

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Chci informační schůzku