BOZP a mladistvý a brigády. Na co si dát pozor jako zaměstnavatel z hlediska zákona?

BOZP u mladistvých brigádníků

Nastal čas brigád a mnoho firem v České republice sáhlo do řad mladistvých. Mladistvý pracovník je chráněn právními předpisy, které nařizují zaměstnavateli postupovat vůči těmto zaměstnancům velmi obezřetně.  Podívejte se co vše je třeba, dle zákona a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zajistit:

  1. provést vstupní školení BOZP. Podle § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce zaměstnavatel musí zajistit mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.
  2. respektovat omezení pracovní dobyzaměstnance mladšího 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. Odpočinek mezi směnami musí být alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin (§ 92 zákoníku práce). Přestávka musí být mladistvému zaměstnanci poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací v noci.
  3. práce, které mladiství nesmí vykonávaturčuje vyhláška 180/2015 Sb. (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích). Jsou zde uvedeny například práce rizikové, práce vykonávané ve vnuceném tempu, se zdroji ionizujícího záření, při výrobě a zpracování výbušnin, práce spojené s expozicí některým chemickým látkám, ve výškách apod. Podle § 5 odst. 4 vyhl. č. 180/2015 Sb. zákaz prací mladistvým zaměstnancům se nevztahuje na práce, při nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud jsou vykonávány pod soustavným odborným dozorem a organizací práce nebo jinými opatřeními je zajištěna dostatečná ochrana jejich zdraví.
  4. Podle výše uvedené vyhlášky mají mladiství také omezené hygienické limity při manipulaci s břemeny. Hmotnost břemene nesmí překročit u chlapců při občasné manipulaci 20 kg, při časté manipulaci 15 kg (vsedě při častém zvedání a přenášení 4,5 kg) a u dívek pak při občasné manipulaci 15 kg a při časté manipulaci 10 kg (vsedě při častém zvedání a přenášení 2,5 kg). Směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene nesmí překročit u chlapců 5 500 kg a u dívek 4 000 kg za průměrnou směnu.
  5. Nesmějí pracovat v kontrolovaném pásmu, které zaměstnavatel zřizuje pro práci s nebezpečnými látkami a biologickými činiteli (§ 7 odst. 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů).
  6. Nesmí obsluhovat vyhrazená technická zařízení [§ 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb.].
  7. Podle § 247 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci, pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Pokud pracují na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ a DPP), musí na vstupní prohlídku pouze v případech uvedených v § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  8. Nelze s nimi uzavřít dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách (§ 252 odst. 2 zákoníku práce).
  9. Nemohou prodávat tabákové výrobky a alkohol (§ 5, § 13 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů).
  10. Zaměstnavatel je povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni; seznam obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává (§ 247 odst. 1 zákoníku práce).

(zdroj bozpinfo)

Související články:

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet? …

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při …

Rizikový hluk na pracovišti

Chci informační schůzku