BOZP ve školách a nová právní úprava pro nebezpečné chemické látky

Bezpečnost práce, BOZP ve školských zařízeních

Nová vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů týkající se škol. Vyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů, se zabývá nakládáním s nebezpečnými látkami při praktickém vyučování. Na školách je však cvičení vkládáno také do teoretické oblasti, pořádají se olympiády, v domech dětí a mládeže jsou kroužky s touto tematikou, kde žáci musí být také patřičně chráněni. Důležité je mít zpracovanou dokumentaci k BOZP ve školách a veškeré směrnice dle platné legislativy. Také je důležité zajistit školení nejen zaměstnanců ale i dětí, žáků a studentů.

Zkratky REACH (Registration Evaluation Authorisation CHemicals – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) nebo CLP (Classification, Labelling and Packaging  – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí).

České školní inspekce se zaměřovala na kontrolu bezpečnosti a ochraně zdraví ve školách ve školním roce 2017/18.  V tomto roce provedla Česká školní inspekce 931 kontrol v mateřských školách, 736 kontrol v základních školách a 220 kontrol ve středních školách.

Přečtěte si také:

Zajistíme Vám komplexní BOZP pro školská zařízení již od 522 Kč/ bez DPH. Kontaktujte naše pobočky pro konzultaci zdarma u Vás ve škole na tel.: 558 273 577 nebo mail: recepce@machrovinky.cz/exteria.

Poradenské kanceláře v ČR

(zdroj: bozpinfo.cz)

 

 

Související články:

Chci informační schůzku