Pracovnělékařské služby – co to znamená pro zaměstnavatele?

Pracovnělékařské služby a BOZP

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby, které je zaměstnavatel povinen ve smyslu § 224 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zajistit pro své zaměstnance. Pracovnělékařské služby blíže upravuje zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále vyhláška č.79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

 • definuje pracovnělékařské služby (PLS) jako zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby a zároveň stanoví, že tyto služby pro zaměstnance zajišťuje zaměstnavatel
 • stanovuje povinnost zaměstnavateli uzavřít písemnou smlouvu s poskytovatelem PLS
 • ukládá zaměstnavateli povinnost respektovat závěry lékařských posudků, vybavit zaměstnance při odeslání k lékařské prohlídce údaji o druhu a režimu práce a pracovních podmínkách, a dále uhradit služby PLP
 • zaměstnanci ukládá povinnost podrobit se prohlídkám PLP
 • určuje povinnosti poskytovateli PLS informovat zaměstnavatele i zaměstnance o možných vlivech pracovních podmínek na zdraví, provádět pravidelný dohled na pracovištích, spolupracovat se zaměstnavatelem v oblasti BOZP a vést odděleně dokumentaci o PLS a zdravotní dokumentaci, umožňuje poskytovateli PLP požadovat po zaměstnavateli zajistit měření a expertízy v pracovním prostředí
 • obsah pracovnělékařských služeb:
  • hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání v rámci pracovnělékařských prohlídek
  • poradenské činnosti (při výstavbě a rekonstrukci pracovišť, zavádění nových technologií, ergonomie pracovního místa, režim práce a odpočinku) včetně školení o poskytování první pomoci a návrhu na vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci
  • dohled na pracovišti a nad výkonem práce, nad závodním stravováním
 • pracovnělékařské prohlídky se provádějí za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost ke konkrétní práci:
  • vstupní prohlídka se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci
  • periodická prohlídka se provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob. Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví
   1. v kategorii první se provádí jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku
   2. v kategorii druhé se provádí jednou za 5 let, nebo jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku
   3. v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky
   4. v kategorii čtvrté jednou za 1 rok
  • mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek
  • výstupní prohlídka se provádí na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon, za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce
  • následná prohlídka se provádí za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, popřípadě odškodnění

Extéria Vám zajistí profesionální pracovnělékařské služby – PLS v rámci balíčků pravidelných ročních služeb již od 599 Kč + DPH/ měsíčně. Máme více jak 4700 smluvních klientů v rámci celé ČR. kontaktujte nás pro osobní schůzku u Vás zdarma na tel.: 558 273 577.

Začínám podnikat, co musím splnit ze zákona z BOZP?

Podnikáte a víte, jak řešit pracovní úraz?

Jak správně přidělovat ochranné pracovní prostředky OOPP?

Kontroly Inspektorátu za 1. pololetí 2018 udělili pokuty za 136 mil. Kč

Pokuty od hasičů aneb „Když to nejde po dobrém“

Související články:

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

O tom, jaké povinnosti má v oblasti BOZP ze zákona zaměstnavatel, u nás najdete mnoho článků. Jak je to ale s bezpečností práce z pohledu zaměstnance? Na co má …

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Naši technici se na kontrolách často setkávají s chybějící kategorizací prací, se kterou následně souvisí další problémy. Co kategorizace prací vůbec je a proč je pro každé pracoviště …

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Chci informační schůzku