Podnikáte a víte, jak řešit pracovní úraz?

Bezpečnost práce, BOZP pro firmy

Článek popisuje, jaké kroky je nutné podniknout, pokud se stane na pracovišti úraz. Důležité jsou informace o tom, kde máte pracovní úraz nahlásit, jak jej zdokumentovat a jak postupovat.

Postup při pracovním úrazu a dopady na BOZP

Jak je definovaný pracovní úraz z hlediska BOZP

Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny zaměstnanci nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů a v souvislosti s ním.

CO NENÍ PRACOVNÍ ÚRAZ

Jako pracovní úraz se posuzuje úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

Stane-li se úraz při obědě, lze jej kvalifikovat jako úraz pracovní pouze tehdy, pokud se zaměstnanci stal v jídelně provozované v objektu zaměstnavatele. Avšak stravují-li se zaměstnanci mimo objekt zaměstnavatele, nelze v takových případech posuzovat případný úraz za úraz pracovní. Pracovním úrazem také není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Úraz vzniklý na pracovní cestě je pracovním pouze tehdy, vznikl-li při plnění pracovních povinností, tedy např. při oficiálním jednání. Stal-li se ale úraz po skončení pracovních aktivit uvedených například v oficiálním programu jednání, schůze apod., tedy například při společenských aktivitách, jakými jsou sport, zábava, rauty apod., nejedná se o úraz pracovní s nárokem na odškodnění.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnance

Povinnosti zaměstnavatelů při vzniku pracovního úrazu

A. PROVÉST NEODKLADNÉ ÚKONY

  • poskytnout první pomoc,
  • provést opatření k zábraně vzniku dalších škod na zdraví či majetku.

B. ZAJISTIT MÍSTO ÚRAZU

  • Ponechat v původním stavu, resp. zdokumentovat změny vzniklé při provádění neodkladných úkonů, do příjezdu Policie ČR, resp. do zdokumentování pro potřeby vyšetření příčin a okolností zaměstnavatelem.

C. OHLÁSIT ÚRAZ

Bez zbytečného odkladu, tj. po provedení neodkladných úkonů, (nejlépe telefonicky) ohlásit úraz

  • státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, nebo pokud se jednalo o smrtelný pracovní úraz,
  • vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní, územně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona (§ 39 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti),
  • příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP,
  • pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu,
  • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal, pokud se jedná o takového zaměstnance
  • příslušné zdravotní pojišťovně zaměstnance (v případě smrtelného pracovního úrazu).

D. VYŠETŘIT PŘÍČINY A OKOLNOSTI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

  • Zaměstnavatel je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, a za účasti příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu.

Přečtěte si také:

Komlexně a bezstarostně budeme řešit vše okolo bezpečnosti práce i požární ochrany již od 522 Kč bez DPH. Kontaktujte naše pobočky v rámci celé ČR a domluvte si nezávaznou osobní schůzku:

Poradenské kanceláře v ČR

(zdroj: ipodnikatel.cz)

Související články:

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

O tom, jaké povinnosti má v oblasti BOZP ze zákona zaměstnavatel, u nás najdete mnoho článků. Jak je to ale s bezpečností práce z pohledu zaměstnance? Na co má …

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Naši technici se na kontrolách často setkávají s chybějící kategorizací prací, se kterou následně souvisí další problémy. Co kategorizace prací vůbec je a proč je pro každé pracoviště …

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Chci informační schůzku