Roční prověrka BOZP zákonná povinnost zaměstnavatele (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) ukládá zaměstnavateli v rámci povinností na úseku bezpečnosti práce také povinnost organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele.

Ačkoli tato povinnost není nová a byla zakotvena již v dřívějších právních úpravách zákoníku práce, přesto se ukazuje, že firmy ji příliš neplní.

Důvodem může být skutečnost, že si zaměstnavatelé tento zákon nesprávně vykládají a považují za prověrku BOZP každou běžnou, namátkovou nebo i plánovanou kontrolu prováděnou osobou odborně způsobilou (bezpečnostním technikem). Ovšem tento druh kontrolní činnosti vychází z úplně jiného ustanovení zákoníku práce, a to z § 102 odstavce 3, který pojednává o soustavném vyhledávání rizikových faktorů prostředí, zjišťování jejich příčin a o odstraňování identifikovaných zdrojů rizika. Tento bod tedy hovoří o prohlídkách prováděných za účelem prevence rizik a nikoli o komplexním zhodnocení stavu zajišťování BOZP v podniku. A nuže třetím a patrně nejčastějším důvodem se zdá být skutečnost, že zaměstnavatelé tuto povinnost prostě přehlížejí či cíleně ignorují. Dlužno podotknout, že v případě nedodržení této povinnosti jim totiž nehrozí bezprostředně žádný postih a je bezesporu pravdou, že oproti jiným prohřeškům na úseku bezpečnosti práce, na které se i kontroly inspekčních orgánů mnohem více zaměřují, patří tento mezi mnohem méně závažné. Ano, absence výstražného značení na rizikových místech, nedostatečné zajištění osobních ochranných pracovních prostředků či neprovádění pravidelného výcviku a školení, zaměstnance mnohem více a bezprostředněji ohrožuje na životě a zdraví, avšak neprovádění prověrek bezpečnosti práce může přinášet firmě v konečném důsledku mnohem větší problémy, než se na první pohled jeví.

Největší břímě odpovědnosti a zákonné povinnosti leží na statutárním zástupci firmy, obvykle jednateli či řediteli. Ten by se měl pravidelně účastnit ročních prověrek BOZP u něho ve firmě společně s osobou odborně způsobilou v prevenci rizik nebo Technikem BOZP. Tím předchází problémům, které mohou poté nastat, jelikož nebude mít přehled o BOZP na jeho pracovišti.

Dobře fungující systém BOZP, zahrnující zpětnovazební prvky, mezi které právě prověrka BOZP patří, tak může nejen ušetřit na případných sankcích (podle zákona č. 251/2005 Sb. mohou činit sankce až několik miliónů korun), ale především získá bezpečné pracovní prostředí a spokojené zaměstnance. A to se rozhodně vyplatí!

(zdroj: bozpinfo.cz)

Související články:

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet? …

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při …

Rizikový hluk na pracovišti

Chci informační schůzku