Roční prověrka BOZP zákonná povinnost zaměstnavatele (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) ukládá zaměstnavateli v rámci povinností na úseku bezpečnosti práce také povinnost organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele.

Ačkoli tato povinnost není nová a byla zakotvena již v dřívějších právních úpravách zákoníku práce, přesto se ukazuje, že firmy ji příliš neplní.

Důvodem může být skutečnost, že si zaměstnavatelé tento zákon nesprávně vykládají a považují za prověrku BOZP každou běžnou, namátkovou nebo i plánovanou kontrolu prováděnou osobou odborně způsobilou (bezpečnostním technikem). Ovšem tento druh kontrolní činnosti vychází z úplně jiného ustanovení zákoníku práce, a to z § 102 odstavce 3, který pojednává o soustavném vyhledávání rizikových faktorů prostředí, zjišťování jejich příčin a o odstraňování identifikovaných zdrojů rizika. Tento bod tedy hovoří o prohlídkách prováděných za účelem prevence rizik a nikoli o komplexním zhodnocení stavu zajišťování BOZP v podniku. A nuže třetím a patrně nejčastějším důvodem se zdá být skutečnost, že zaměstnavatelé tuto povinnost prostě přehlížejí či cíleně ignorují. Dlužno podotknout, že v případě nedodržení této povinnosti jim totiž nehrozí bezprostředně žádný postih a je bezesporu pravdou, že oproti jiným prohřeškům na úseku bezpečnosti práce, na které se i kontroly inspekčních orgánů mnohem více zaměřují, patří tento mezi mnohem méně závažné. Ano, absence výstražného značení na rizikových místech, nedostatečné zajištění osobních ochranných pracovních prostředků či neprovádění pravidelného výcviku a školení, zaměstnance mnohem více a bezprostředněji ohrožuje na životě a zdraví, avšak neprovádění prověrek bezpečnosti práce může přinášet firmě v konečném důsledku mnohem větší problémy, než se na první pohled jeví.

Největší břímě odpovědnosti a zákonné povinnosti leží na statutárním zástupci firmy, obvykle jednateli či řediteli. Ten by se měl pravidelně účastnit ročních prověrek BOZP u něho ve firmě společně s osobou odborně způsobilou v prevenci rizik nebo Technikem BOZP. Tím předchází problémům, které mohou poté nastat, jelikož nebude mít přehled o BOZP na jeho pracovišti.

Dobře fungující systém BOZP, zahrnující zpětnovazební prvky, mezi které právě prověrka BOZP patří, tak může nejen ušetřit na případných sankcích (podle zákona č. 251/2005 Sb. mohou činit sankce až několik miliónů korun), ale především získá bezpečné pracovní prostředí a spokojené zaměstnance. A to se rozhodně vyplatí!

(zdroj: bozpinfo.cz)

Související články:

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

O tom, jaké povinnosti má v oblasti BOZP ze zákona zaměstnavatel, u nás najdete mnoho článků. Jak je to ale s bezpečností práce z pohledu zaměstnance? Na co má …

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Naši technici se na kontrolách často setkávají s chybějící kategorizací prací, se kterou následně souvisí další problémy. Co kategorizace prací vůbec je a proč je pro každé pracoviště …

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Chci informační schůzku