Analýzou rizik se rozumí identifikace nežádoucích událostí, které vedou k realizaci rizika, analýza mechanismů, kterými tyto nežádoucí události mohou vzniknout a obvykle odhad velikosti a pravděpodobnosti nebo jakýchkoliv škodlivých účinků.

Analýzu rizik provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik.

Analýza rizika v BOZP

Soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum.

Souhrnný termín pro prevenci rizik týkajících se výkonu práce a ochranu zaměstnanců a ostatních osob, vykonávajících pracovní činnosti, stejně jako těch, kteří mohou být touto činností nepříznivě ovlivněni a také pro ochranu životního prostředí před nepříznivými účinky práce.

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zákoník práce v ust. § 102 odst. 4) po zaměstnavateli požaduje, aby o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vedl dokumentaci.

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

Dokumentace rizik v BOZP

je věda zabývající se odborným řešením rozporů mezi požadavky na optimální řešení problému z pohledu potřeb člověka, pracovního prostředí a pracovních podmínek, a to zejména stanovením vhodných rozměrů a tvarů nástrojů, nábytku a jiných předmětů a jejich uspořádání v pracovním prostředí a stanovení optimálních rozměrů a maximálních dosahových vzdáleností. Cílem je, aby používané předměty a nástroje svým tvarem co nejlépe odpovídaly pohybovým možnostem, případně rozměrům lidského těla.

Ergonomie v BOZP

Fyzická osoba (FO) je právní pojem odlišující člověka od jiných od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu. V BOZP se jedná o OSVČ osoby podnikající pod IČ, které jsou povinné dodržovat zákon.

Fyzická osoba v BOZP

  • identifikaci nebezpečí (stanovení možných hrozeb),
  • kvantifikaci rizika (vyhodnocení hodnoty pravděpodobnosti hrozeb a vyhodnocení výše ztrát),
  • tvorbu plánu řízení rizika a faktické řízení rizik (jaká bude reakce na riziko, tedy zda bude akceptováno nebo sníženo, pojištěno apod.).
  • hodnocení kroků a postupů výše uvedených bodů

Hodnocení rizika v BOZP

Hasičský záchranný sbor České republiky s pracovištěmi v každém okrese. Provádí kontroly dodržování požární ochrany u firem a OSVČ. Uděluje sankce za nedodržení zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb.

HZS ČR

  1. Proces rozpoznávání, že existuje nebezpečí a definování jeho charakteristik. 
  2. Podle OECD se jedná o identifikaci (rozpoznání) typu a vlastností škodlivých účinků, které má činitel jako vnitřní (jemu vlastní) schopnost způsobit v organismu, systému nebo v (části) populaci(e). Identifikace nebezpečí je první krok v hodnocení nebezpečí a první krok v hodnocení rizika. Směrnice Seveso definuje nebezpečí jako vnitřní vlastnost nebezpečné látky nebo fyzickou či fyzikální situaci s možností vzniku poškození lidského zdraví a/nebo životního prostředí. Nebezpečí je zdrojem rizik. Pozn. Zákon o prevenci závažných havárií termínem „zdroj rizika (nebezpečí)“ rozumí podstatnou vlastnost nebezpečné látky a možné konkrétní situace, které mohou způsobit závažnou havárii. 

Identifikace nebezpečí v bezpečnosti práce

Základním zákonným předpisem, který ukládá povinnost vybavovat zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky, je zákoník práce. Jeho nové vydání č. 262/2006 Sb. neobsahuje v těchto požadavcích prakticky žádné změny.  V ustanoveních § 104 odst. 1 až 6 je stanoveno, že nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky a mycí, čistící a dezinfekční prostředky na jejich údržbu.

OPP (Mycí, Čístící a Desinfekční Prostředky) v BOZP

MPBP se zpracovává osobou odborně způsobilou v prevenci rizik tam, kde není návod ke stroji či zařízení tak aby mohl být seznámen zaměstnanec s riziky, které pro něj vyplývají z používání zařízení.

Místní provozní bezpečnostní předpis – MPBP

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., „Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání.Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.“

Nemoc z povolání a BOZP

Obsluha zařízení znamená seznámení zaměstnance se strojem, který používá při výkonu svého povolání.

Obsluha zařízení

Mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců.

Ochranné zařízení

Oblastní Inspektorát Práce. Provádí kontrolu nad dodržováním platné legislativy v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u zaměstnavatelů a OSVČ. Na kontroly chodí Inspektoři, kteří jsou oprávnění udělovat sankce za správní delikty.

OIP – Oblastní Inspektorát práce

Podmínky stanovující povinnost poskytovat zdarma ochranné nápoje zaměstnancům jsou stanoveny podrobně v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Ochranné nápoje je povinen poskytovat zaměstnavatel svým zaměstnancům v letních měsících.

ON (Ochranné Nápoje)

Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

OOPP (Osobní Ochranné Pracovní Prostředky)

Zákonem č. 309/2006 Sb. byl zaveden pojem „odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik“ (OZO), která je onou osobou, jež má zaměstnavateli pomáhat v řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Často označován jako “Bezpečák”.

OZO BOZP (Odborně Způsobilá Osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti Bezpečnosti a Ochrany Zdraví při Práci)

Policie České Republiky.

PČR

Poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství. Dříve označován jako lékař závodní preventivní péče.

Poskytovatel pracovnělékařských služeb (PPS)

Hlavním cílem hodnocení pracovních rizik je chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Jejich vyhledávání na pracovišti zaměstnavatele provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, dle zákona.

Posouzení rizika v BOZP

Činnost spojená zejména se spouštěním, zastavováním, dopravou, opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po celou dobu jeho provozu.

Používání zařízení

Poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (§ 380, Zákoníku práce).

Pracovní úraz

V souladu s § 349, ZP se jedná o předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterými jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Právní a ostatní předpisy BOZP

Soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel.

Provozní dokumentace

Soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.

Průvodní dokumentace

Regulování rizika je proces přijímání bezpečnostních opatření proti působícím rizikům, za účelem jejich minimalizace, popř. i eliminace. Přijetím bezpečnostních opatření se snižuje míra rizika. Riziko, které zůstává i po přijetí bezpečnostních opatření, nazýváme zbytkovým rizikem. Kombinace pravděpodobnosti a následku negativního působení. Rizika se objevují tam, kde jsou „nebezpečí“, resp. nebezpečné činitele pracovního prostředí a současně lidé, v expozičním poli těchto nebezpečí. 

Regulování rizika

Státní Úrad Inspekce Práce

SÚIP

Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.

Vedoucí zaměstnanec

Vyhrazená technická zařízení, tj. zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení lidských životů a zdraví. Jsou to zařízení elektrická, tlaková, zdvihací a plynová.

VTZ

Ve znění pozdějších předpisů.

vzpp

Právnická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu (§ 7, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp).

Zaměstnavatel