Žádost o zařazení prací do kategorie

Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie, a údaje rozhodné pro toto zařazení, a současně předložit protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeném podle § 38. Tuto povinnost musí učinit ihned při zahájení podnikatelské činnosti a přijetím min. 1 zaměstnance do pracovního poměru.

Zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vydává pro rizikové práce rozhodnutí, ve kterém jsou stanoveny lhůty a náplně preventivních prohlídek a lhůty ověření rizikových faktorů měřením.

Při porušení zákona na ochranu zdraví, může být udělena zaměstnavateli sankce až do výše 3 000 000 Kč. 

Zaměstnavatel ve své žádosti o zařazení prací do kategorie uvede:

  • Název společnosti, adresu, IČO společnosti
  • Označení práce
  • Název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávaná
  • Výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně včetně doby trvání této expozice
  • Délku směny (u vícesměnného provozu režim střídání směn)
  • Návrh kategorie, do které má být práce zařazena
  • Počet zaměstnanců vykonávající danou práci, z toho počet žen
  • Opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců, kteří vykonávají danou práci

K žádosti připojí protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeném akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří.

V případě změny podmínek výkonu práce, která má vliv na zařazení do kategorie třetí nebo čtvrté, je zaměstnavatel povinen předložit bezodkladně nový návrh kategorizace příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Naše společnost Vám vše zpracuje a zašle na příslušný úřad. zároveň zajistí měření rizikových fakturů vč. protokolu o měření. 

V případě dotazů se na nás obraťte, rádi Vám poskytneme zdarma konzultaci u Vás na firmě v rámci celé ČR. Naše pobočky najdete v každém krajském městě. více zde v odkazu pobočky EXTÉRIA.

Telefonní kontakt: 558 273 577

Související články:

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet? …

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při …

Rizikový hluk na pracovišti

Chci informační schůzku