BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum.

Souhrnný termín pro prevenci rizik týkajících se výkonu práce a ochranu zaměstnanců a ostatních osob, vykonávajících pracovní činnosti, stejně jako těch, kteří mohou být touto činností nepříznivě ovlivněni a také pro ochranu životního prostředí před nepříznivými účinky práce.

Související články:

Analýza rizika v BOZP

Analýzou rizik se rozumí identifikace nežádoucích událostí, které vedou k realizaci rizika, analýza mechanismů, kterými tyto nežádoucí události mohou vzniknout a obvykle odhad velikosti a pravděpodobnosti nebo jakýchkoliv …

Analýza rizika v BOZP

Dokumentace rizik v BOZP

Zákoník práce v ust. § 102 odst. 4) po zaměstnavateli požaduje, aby o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vedl dokumentaci. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen …

Dokumentace rizik v BOZP

Chci informační schůzku