Rubrika: Slovník pojmů BOZP

Analýza rizika v BOZP

Analýzou rizik se rozumí identifikace nežádoucích událostí, které vedou k realizaci rizika, analýza mechanismů, kterými tyto nežádoucí události mohou vzniknout a obvykle odhad velikosti a pravděpodobnosti nebo jakýchkoliv …

Analýza rizika v BOZP

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum. …

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Dokumentace rizik v BOZP

Zákoník práce v ust. § 102 odst. 4) po zaměstnavateli požaduje, aby o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vedl dokumentaci. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen …

Dokumentace rizik v BOZP

Ergonomie v BOZP

je věda zabývající se odborným řešením rozporů mezi požadavky na optimální řešení problému z pohledu potřeb člověka, pracovního prostředí a pracovních podmínek, a to zejména stanovením vhodných rozměrů a tvarů nástrojů, …

Ergonomie v BOZP

Fyzická osoba v BOZP

Fyzická osoba (FO) je právní pojem odlišující člověka od jiných od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu. V BOZP se jedná o OSVČ osoby podnikající pod IČ, které jsou povinné dodržovat zákon.

Fyzická osoba v BOZP

Hodnocení rizika v BOZP

identifikaci nebezpečí (stanovení možných hrozeb), kvantifikaci rizika (vyhodnocení hodnoty pravděpodobnosti hrozeb a vyhodnocení výše ztrát), tvorbu plánu řízení rizika a faktické řízení rizik (jaká bude reakce na …

Hodnocení rizika v BOZP

HZS ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky s pracovištěmi v každém okrese. Provádí kontroly dodržování požární ochrany u firem a OSVČ. Uděluje sankce za nedodržení zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb.

HZS ČR

Identifikace nebezpečí v bezpečnosti práce

Proces rozpoznávání, že existuje nebezpečí a definování jeho charakteristik.  Podle OECD se jedná o identifikaci (rozpoznání) typu a vlastností škodlivých účinků, které má činitel jako vnitřní (jemu vlastní) …

Identifikace nebezpečí v bezpečnosti práce

OPP (Mycí, Čístící a Desinfekční Prostředky) v BOZP

Základním zákonným předpisem, který ukládá povinnost vybavovat zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky, je zákoník práce. Jeho nové vydání č. 262/2006 Sb. neobsahuje v těchto požadavcích prakticky …

OPP (Mycí, Čístící a Desinfekční Prostředky) v BOZP

Chci informační schůzku