BOZP a PO pro OSVČ

thumb-osvc

Patříte k podnikatelům na volné noze? Jste v rejstříku vedeni jako osoba samostatně výdělečně činná? V takovém případě pro vás platí BOZP jako pro každého jiného podnikatele. BOZP se stává nedílnou součástí vašeho podnikání, to ostatně přikazuje zákon, a to ta část, která pojednává o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pakliže jste postaveni na úroveň zaměstnavatele, jste povinni plnit povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Díky plnění povinností budete chránit jak sebe, tak i jiné osoby, které byste případně mohli svou činností ohrozit.

Ostatně netýká se vás jen BOZP, ale také se vás týká požární ochrana, respektive PO. I tu je třeba mít vyřešenou, protože v opačném případě při kontrole budou uděleny nemalé pokuty sahající i do milionů korun. Požární ochrana se pro vás stává povinností v případě, že máte svou provozovnu. To stanovuje také zákon, konkrétně část pojednávající o stanovování podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Jaké jsou vaše povinnosti BOZP?

Jelikož se vás týká bezpečnosti práce, respektive tedy BOZP, musíte splňovat hned několik věcí. Musíte mít zpracovanou dokumentaci BOZP, která bude pravidelně aktualizována. Také musíte mít vypracovaný registr rizik, důležitá je i správně zpracovaná dokumentace k OOPP.

Kromě zmíněných povinností dále musíte dodržovat bezpečnostní přestávky nebo musíte mít pracoviště vybavení lékárničkou. Dále je nutné, abyste:

  • Se vzájemně informovali o rizicích, které vyplývají z pracovní činnosti (v případě, že je na pracovišti více pracovníků působících jako OSVČ nebo více podnikatelů).
  • Provedli bezpečnostní značení na pracovišti.
  • Se seznámili s návody a také provozní dokumentací, která se týká strojů nebo jiných zařízení, jako je ruční nářadí.
  • Zajistili bezpečné pracovní prostředí nejen pro sebe, ale také pro všechny osoby, které se na pracovišti zdržují pravidelně nebo náhodně.
  • Zajistili pro práci veškerá potřebná školení, důležité je mít doklady o provedeném školení.

Jaké jsou vaše povinnosti v PO?

Také bylo zmíněno, že pokud máte vlastní provozovnu, spadají na vaše bedra povinnosti požární ochrany. Těmito povinnostmi se rozumí například nutnost zařadit svou činnost do kategorie požárního nebezpečí. Další povinností stanovenou zákonem je vedení a pravidelné aktualizování dokumentace požární ochrany. Musíte mimo jiné vést požární kniho nebo musíte:

  • Mít vypracované poplachové směrnice.
  • Provádět preventivní a pravidelné požární prohlídky.
  • Mít přehled o prostředcích požární ochrany, také musí docházet k jejich pravidelným revizím a kontrolám.

Naše společnost EXTÉRIA Vám na základě smlouvy zajistí kompletní outsourcing služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, který pokryje veškeré zákonné požadavky a vy se můžete věnovat své podnikatelské činnosti.

Jaká je cena pro OSVČ bez zaměstnanců za BOZP a PO?

Naše komplexní roční služby vč. zastupování u kontrol (Váš náklad v BOZP a PO) stojí zlomek ceny tedy od 600 Kč/měsíčně, díky velkému množství klientů dokážeme mít velmi konkurenční cenu na trhu v ČR.

Chci informační schůzku