Pro které látky a přípravky je povinnost vypracovat pravidla pro bezpečné nakládání s nimi?

Pro které látky a přípravky je povinnost vypracovat pravidla pro bezpečné nakládání s nimi?
Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (dále jen Pravidla) ukládá právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám  § 44a odst. 7 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud má látka nebo směs (přípravek) na etiketě uvedenu některou z následujících standardních vět o nebezpečnosti je nutno tato pravidla vypracovat:

H300 – Při požití může způsobit smrt
H310 – Při styku s kůží může způsobit smrt
H330 – Při vdechování může způsobit smrt
H301 – Toxický při požití
H311 – Toxický při styku s kůží
H331 – Toxický při vdechování
H370 – Způsobuje poškození orgánů – (jednorázová expozice)
H372 – Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H350 – Může vyvolat rakovinu  (event.. H350i – Může vyvolat rakovinu při vdechování)
H340 – Může vyvolat genetické poškození
H360 – Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky (včetně doplňkových vět H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, které konkretizují tuto nebezpečnou vlastnost).

Potřebujete poradit ? Nevíte zda máte tyto látky na pracovišti ? Rádi Vám poradíme konzultační osobní schůzka zdarma.

Rádi Vám poradíme a vypracujeme potřebná pravidla pro nakládání s chemickými látkami.

zdroj:(hygpraha.cz)

Související články:

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet? …

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při …

Rizikový hluk na pracovišti

Chci informační schůzku