BOZP info výsledky kontrolní činnosti SÚIP u firem za duben 2016

V průběhu dubna 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 571 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 11.802.000,- Kč. Během uplynulého měsíce zapsal SÚIP do evidence celkem 931 podnětů ke kontrole. 

Každý rok v ČR zaniká a vzniká řada firem. Z hlediska prevence je důležité, aby kontrola inspekce práce proběhla u nově vzniklých podniků co nejdříve po zahájení jejich činnosti. Cílem je vyvodit potřebný tlak na vedení kontrolovaných firem k dodržování bezpečnostních předpisů, a tím vytvořit předpoklady k minimalizaci pracovní úrazovosti. V rámci hlavního úkolu zaměřeného na kontrolu systému bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a pracovních podmínek v malých a středních podnicích.

Jedno z odvětví, které se z hlediska rizikovosti prací a počtu pracovních úrazů trvale řadí na jedno z předních míst, představuje potravinářský průmysl. Rizika vyplývají zejména z nedodržování pracovních postupů a způsobů, především při čištění a údržbě strojů, dále z používání nefunkčních zabezpečovacích, blokovacích systémů a ochranných zařízení strojů, z nedostatečného vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky a z používání chemických látek při sanitaci výrobních prostor a obalové techniky. Inspektoři budou v rámci kontroly systému bezpečnosti práce zaměřené na výrobu pekárenských a cukrárenských výrobků prověřovat celý systém bezpečnosti práce od zajištění vstupních surovin, přes technologii výroby, čištění zařízení až po skladování hotových produktů.

V dubnu 2016 SÚIP zaevidoval celkem 2 856 pracovních úrazů, z toho 77 pracovních úrazů cizinců. V 7 případech, mezi nimiž nebyl žádný cizí státní příslušník, zaměstnanec nehodovou událost nepřežil. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než 5 dní, utrpělo 120 pracovníků, z toho 2 cizinci.

(zdroj: SÚIP

Související články:

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet? …

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při …

Rizikový hluk na pracovišti

Chci informační schůzku