BOZP info výsledky kontrolní činnosti SÚIP u firem za duben 2016

V průběhu dubna 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 571 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 11.802.000,- Kč. Během uplynulého měsíce zapsal SÚIP do evidence celkem 931 podnětů ke kontrole. 

Každý rok v ČR zaniká a vzniká řada firem. Z hlediska prevence je důležité, aby kontrola inspekce práce proběhla u nově vzniklých podniků co nejdříve po zahájení jejich činnosti. Cílem je vyvodit potřebný tlak na vedení kontrolovaných firem k dodržování bezpečnostních předpisů, a tím vytvořit předpoklady k minimalizaci pracovní úrazovosti. V rámci hlavního úkolu zaměřeného na kontrolu systému bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a pracovních podmínek v malých a středních podnicích.

Jedno z odvětví, které se z hlediska rizikovosti prací a počtu pracovních úrazů trvale řadí na jedno z předních míst, představuje potravinářský průmysl. Rizika vyplývají zejména z nedodržování pracovních postupů a způsobů, především při čištění a údržbě strojů, dále z používání nefunkčních zabezpečovacích, blokovacích systémů a ochranných zařízení strojů, z nedostatečného vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky a z používání chemických látek při sanitaci výrobních prostor a obalové techniky. Inspektoři budou v rámci kontroly systému bezpečnosti práce zaměřené na výrobu pekárenských a cukrárenských výrobků prověřovat celý systém bezpečnosti práce od zajištění vstupních surovin, přes technologii výroby, čištění zařízení až po skladování hotových produktů.

V dubnu 2016 SÚIP zaevidoval celkem 2 856 pracovních úrazů, z toho 77 pracovních úrazů cizinců. V 7 případech, mezi nimiž nebyl žádný cizí státní příslušník, zaměstnanec nehodovou událost nepřežil. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než 5 dní, utrpělo 120 pracovníků, z toho 2 cizinci.

(zdroj: SÚIP

Související články:

Inspektoři práce mohou zaskočit i vaši firmu

Každou firmu asi nezaskočí komando 20 úředníků v čele Maláčové a Stropnického, jako se to stalo dne 20. 7. 2021, kdy tato akce “Férová práce” byla značně medializována. Z našeho …

Inspektoři práce mohou zaskočit i vaši firmu

Pracovnělékařské prohlídky po ukončeném nouzovém stavu

Od 12. dubna již není vyhlášen nouzový stav na území České republiky.Nelze tedy vstupní prohlídku nahradit čestným prohlášením v pracovněprávním vztahu vzniklém po 19. 1. 2021. Stejné pravidlo se uplatní i pro vydávání zdravotních …

Pracovnělékařské prohlídky po ukončeném nouzovém stavu

Chci informační schůzku