BOZP a OSVČ bez zaměstnanců – který provádí tesařské práce musí mít BOZP?

Od roku 2007 platí zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 tohoto zákona platí, že na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o
a) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou OSVČ  a sám též pracuje,
b) fyzickou osobou OSVČ, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,
c) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené v písmenu a) nebo b),
d) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí,
se vztahuje § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Musí mít řešeno BOZP a komplexní dokumentaci k BOZP, dle platné legislativy.

Tzn., že i OSVČ, který provádí tesařské práce, musí mít vyhledané rizika např. hluk. Navíc hluk je rizikovým faktorem i z pohledu ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Platí především § 12 zákona č. 309/2006 Sb. To znamená, že musí OSVČ provádět všechny úkoly v prevenci rizik (§ 102 zákoníku práce) a s ohledem na riziko hluku postupovat podle § 7 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., „Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. 

Rádi Vám poradíme, obraťte se na naše pobočky a domluvte si konzultaci zdarma!

Poradenské kanceláře v ČR

 

 

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku