Povinnosti pronajímatele k BOZP a PO

Jsem pronajímatel a ve svém objektu mám oddělené jednotky, které se chystám do budoucna pronajímat nájemcům, kteří zde budou podnikat. Jedním z potenciálních nájemců je i OSVČ, která zde bude mít další zaměstnance. Pokud chápu zákon správně, tak se povinnost k dodržování BOZP vztahuje i na OSVČ podle § 12 zákona 309/2006 Sb.

Zaměstnavatel plně odpovídá za vytvoření odpovídajících podmínek BOZP pro své zaměstnance, ti na druhé straně jsou povinni dodržovat jeho zákonem stanovené povinnosti a příkazy zaměstnavatele. V okamžiku, kdy OSVČ zaměstnává zaměstnance, je z pohledu zákoníku práce i ostatních předpisů v oblasti BOZP zaměstnavatel. 

Vy jste povinen zajistit, aby onen objekt byl provozuschopný a vyhovoval účelu, ke kterému je pronajímám (např. kancelářské práce). Vy jako majitel objektu musíte zajistit řádnou technickou a ostatní bezpečnost. Podle § 2205 občanského zákoníku nájemní smlouva pronajímatele zavazuje

  • přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,
  • udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata,
  • zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu.

Z toho pro Vás vyplývá, že musíte zjistit, aby pronajaté prostory mohly sloužit účelu, ke kterému byly pronajaty. Když to bude např. kancelář, pak aby zde bylo odpovídající osvětlení, teplota a výměna vzduchu. Správně uvádíte, že tyto věci řeší nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Podrobnější podmínky asi budete řešit i smlouvou s nájemcem.

V té souvislosti ještě podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb., jste povinen zajistit, aby objekt byl řádně vybaven bezpečnostními značkami (např. schody) apod. a aby únikové cesty a východy z objektu splňovaly požadavky nařízení vlády č.101/2005 Sb.

Vždy je lepší si nechat vypracovat posudek od odborně způsobilé osoby v BOZP a PO, že objekt vyhovuje z hlediska BOZP i požární ochrany účelu, ke kterému bude pronajímán.

(zdroj: bozpinfo)

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku