BOZP a pracovnělékařské služby. Novela zákona platná od 1.11.2017, jaký má dopad na zaměstnavatele?

S účinností od 1. 11. 2017 se měnil zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v nejbližší době očekáváme novelu vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Hlavní změny zákona v bodech:

 • Výpis ze zdravotnické dokumentace lze nahradit potvrzením registrujícího poskytovatele.
 • Závěr lékařského posudku „osoba zdravotně nezpůsobilá“ se použije pouze v případě vstupní prohlídky, jinak se použije závěr „osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci“. (Poznámka: Dlouhodobým pozbytím zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci se rozumí stabilizovaný stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle než 180 dnů, a výkon této práce by vážně ohrozil jeho zdraví.)
 • je možné vzdát se práva na přezkoumání lékařského posudku (dále LP), což umožní rychlejší nástup zaměstnance do zaměstnání. Vzdát se musí zaměstnavatel i zaměstnanec. Právní účinky nastávají pracovním dnem následujícím po dni, kdy tak učinila poslední osoba. Možnost vzdání se práva na přezkoumání musí být doplněna do poučení LP.
 • Lhůta pro vydání LP o nemoci z povolání nebo pro posouzení, zda dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci je nebo není v příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přičemž jeho účelem není posouzení zdravotní způsobilosti k práci, se prodlužuje z 30 na 45 pracovních dnů.
 • Dohled na pracovištích a poradenství se bude při výkonu prací kategorie 1. provádět jen tehdy, pokud to bude nutné pro ochranu zdraví zaměstnanců.
 • LP nepozbývá platnosti ukončením pracovněprávního vztahu, je-li s posuzovanou osobou nejdéle do 3 měsíců uzavřen nový pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem, se stejným výkonem práce a za stejných pracovních podmínek.
 • Doplňují se odkazy na prováděcí právní předpis, tj. vyhl. č. 79/2013 Sb., kde po novele nastanou určité změny ve lhůtách pracovnělékařských prohlídek.
 • Mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce se provede nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu práce.
 • Navrhuje se úprava výstupní prohlídky.
 • Stanoví se, kdy nebude nutné vyžadovat výpis ze zdravotnické dokumentace.
 • Snižují se časy pro provádění dohledu na pracovišti a poskytování poradenství.
 • V příloze č. 1 je uvedena definice pracovního místa.
 • Upřesňuje se, co lze zahrnout pod čas potřebný k provedení prohlídky a kdy se provádějí odborná vyšetření uvedená v příloze 2.
 • Lhůta prohlídek pro noční práci se mění na 2 roky.
 • Upravuje se bod 14. v příloze č. 2 části II. „Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví“.
 • Před vznikem pracovního poměru hradí prohlídku uchazeč o zaměstnání a zaměstnavatel uhradí prohlídku, když s ním uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. Zaměstnavatel může uhradit vstupní pracovnělékařskou prohlídku uchazeče o zaměstnání i v případě neuzavření pracovněprávního vztahu nebo obdobného vztahu, pokud se tak dohodnou. V případě noční práce hradí případný zaměstnavatel náklady na vstupní lékařskou prohlídku vždy.

Nevíte si rady s pracovnělékařskou službou PLS a povinností BOZP, PO, ŽP ? Obraťte se na nás a my Vám se vším pomůžeme.

Rádi Vám poradíme, obraťte se na naše pobočky a domluvte si konzultaci zdarma !

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku