BOZP a pracovní úrazy ve strojírenství

Při kontrole příčin a okolností vzniku pracovních úrazů ve strojírenství inspektoři u těchto úrazů zjišťují zejména nedostatky v nefunkčnosti ochranných zařízení strojních zařízení, tj. že ochranné kryty nebezpečných částí strojů jsou demontovány, např. světelná elektrická ochrana vyřazena z provozu, dvouruční ochranné spouštění je nahrazeno nožním ovládáním, popř. zaměstnanec provádí opravu stroje za chodu apod.

Strojírenský průmysl je významné odvětví českého hospodářství. Ve strojírenství dochází k neustálému vývoji, zejména ve vývoji nových strojů a technických zařízení (dále jen strojní zařízení). Strojní zařízení uváděné na trh EU, a tedy i v České republice, musí být, dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve shodě s požadavky prováděcích technických předpisů. Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojních zařízení, které je zaměstnavatel (provozovatel zařízení) povinen podle § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, zajistit, jsou uvedeny v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a ve vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

I přes provozování stále výkonnějších a z hlediska bezpečnosti provozu dokonaleji zabezpečených strojních zařízení dochází na těchto strojích k pracovním úrazům, mnohdy velmi závažným.

Příklad pracovního úrazu:

Pracovník obsluhoval ohraňovací lis a prováděl pracovní operaci spočívající v ohýbání polotovaru plechu, který byl uložený na paletě asi 1,5 m před čelem lisu. Při odebírání posledního kusu provedl obrat zpět k lisu a došlo ke ztrátě jeho rovnováhy. Pracovník zavrávoral a upadl na lis. Ve snaze zachytit se před pádem se mu dostala pravá horní končetina po předloktí pod horní lišty a současně přišlápl nožní ovládání lisu. Při tom horní lišta provedla posun a přimáčkla postiženému horní končetinu v místě mezi loktem a zápěstím, došlo „jen“ k otevřené zlomenině obou kostí předloktí. Při kontrole příčiny vzniku úrazu bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba použila pro ovládání ohraňovacího lisu jedním pracovníkem obsluhy při ohýbání plechu jiný způsob, než stanovuje průvodní dokumentace výrobce stroje – Návod na obsluhu – kde je uvedeno, že vypínač pro nastavení způsobu obsluhy má být vždy zapnutý pro obsluhu dvěma a čtyřma rukama podle počtu pracovníků.

(zdroj: bozpinfo)

Související články:

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet? …

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při …

Rizikový hluk na pracovišti

Chci informační schůzku