Dokumentace v požární ochraně u OSVČ a firem

Zatímco základní předpis v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zákoník práce) řeší především vztah zaměstnavatel – zaměstnanec, základní předpisy v požární ochraně (zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb.) mluví jak ke všem:

  1. občanům FO,
  2. podnikajícím právnickým osobám PO
  3. a podnikajícím fyzickým osobám tedy OSVČ

Dokumentaci PO zpracovává, popřípadě vede osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany, není-li vyhláškou nebo zákonem stanoveno jinak. Součástí dokumentace požární ochrany je také uvedení místa a rozsahu její účinnosti, datum zpracování nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele, popřípadě osoby, která dokumentaci vede. Znamená to, že pokud má P a nebo PFO více objektů, musí být všechny tyto objekty v dokumentaci uvedené, nebo může mít každý objekt své vlastní dokumenty.

Dokumentů PO je hned několik, ale jejich rozsah vychází ze základního dokumentu zpracovávaného pro všechny objekty, ve kterých P a PFO vykonávají své činnosti. Jedná se o dokument „Začlenění provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí“.

Podle míry požárního nebezpečí se poté provozované činnosti člení do kategorií:
a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,
b) se zvýšeným požárním nebezpečím,
c) s vysokým požárním nebezpečím.

Začlenění provozovaných činností je nutné provést i u objektů, kde jsou P a PFO v nájmu! Začlenění provede dle zákona o PO a vyhlášky osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany a to na základě poznatků o objektu a poskytnuté dokumentace (zejména požárně bezpečnostní řešení stavby). Pokud je objekt nebo část objektu v nájmu, je možné převzít dokumentaci PO od pronajímatele, popř. vlastníka.

Pokud je objekt začleněn „bez zvýšeného požárního nebezpečí“, nejsou žádné další „speciální“ dokumenty nutné. To ale neznamená, že tím povinnosti P a PFO končí. Hasičský záchranný sbor vyžaduje, aby alespoň byla vyvěšena čísla tísňového volání, nebo ještě lépe „Požární poplachové směrnice“ (vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru), které se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.

Dále doporučujeme všem P a PFO mít k dispozici „Požární knihu“, do které se zaznamenávají všechny skutečnosti týkající se PO a dále „Dokumentaci o provedeném školení“, kterou tvoří „Tematický plán a časový rozvrh školení“ a prezenční listina.

P a PFO, jejichž činnosti spadají do zvýšeného požárního nebezpečí, musí již kromě výše uvedeného mít i další dokumenty, zejména:
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany“, které upravuje vytvoření vlastního organizačního systému nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany vždy obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a dále například příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení PO, stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení apod. „Požární řád“ upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Přílohu požárního řádu tvoří pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a také přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

Požární evakuační plán“ upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. Požární evakuační plán se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Za stejných podmínek se zpracovává i „Dokumentace zdolávání požáru“, kterou tvoří operativní plán a operativní karta, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech P a PFO.

P a PFO, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou povinny kromě výše uvedeného prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit „Posouzení požárního nebezpečí“ z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany. Pokud tak stanoví dokumentace, musí se dále u zvýšeného požárního nebezpečí a vysokého požárního nebezpečí zpracovat „Řád ohlašovny požáru“, který upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a se zřetelem k místním podmínkám.

Dokumentaci požární ochrany schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje. Kontrola dokumentace požární ochrany, včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za rok nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.

Specialisté společnosti EXTÉRIA jsou technici požární ochrany, kteří Vám odborně tuto činnost zabezpečí v rámci celé ČR, prostřednictvím poboček sítě EXTÉRIA.

Můžete se obrátit na naše poradenské kanceláře BOZP a PO EXTÉRIA.

Související články:

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také …

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Chci informační schůzku