E-learning školení BOZP a PO z pohledu SUIP – Státního úřadu inspekce práce

BOZP školení svých zaměstnanců provádíme formou tzv. „e-learningu“, častá odpověď mnoha českých firem. Jsou si zaměstnavatelé vědomi rizik, které jim hrozí pokud školí své zaměstnance formou e-learningu? Podstoupí takové riziko? EXTÉRII zajímá pohled a stanovisko kontrolního orgánu, který spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a kterým je Státního úřadu inspekce práce (SUIP). 

Na internetu jsem našli písemné vyjádření Státního úřadu inspekce práce, který provádí odborný dozor a kontrolu nad dodržováním platné legislativy v oblasti BOZP u firem a státních institucí tedy zaměstnavatelů.

Citace SUIP k online školení BOZP, které nesplňuje důkazní břemeno zaměstnavatele

„Oblast školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP je řešena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP). V ustanovení § 103 odst. 1 písm f) ZP je zaměstnavateli uložena povinnost zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik,  které se týkají jejich práce a pracoviště. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

V případě tvz. online školení BOZP jsme toho názoru, že tímto školením není možné poskytnout veškeré informace týkající se konkretního zaměstnance a jeho pracoviště. Většinou je možné do online školení zpracovat pouze informace obecné, které jsou uvedeny v právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Vedle teoretické části školení je v mnoha případech nutné též seznámení školeného s bezpečným používáním konkrétního typu stroje, technického zařízení, přístroje nebo nářadí, což online e-learningové školení neumožňuje.

Právě tato oblast je častým úskalím online e-learningových školení BOZP, zejména při vzniku pracovních úrazů a následného dokazování plnění povinnosti ze strany zaměstnavatele v oblasti zajištění školení BOZP.“

Konec citace.

EXTÉRIA neprovádí e-learningové školení BOZP a nebude tuto službu poskytovat a ohrožovat tak naše klienty (zaměstnavatele) v případě prokazování pracovních úrazů zaměstnanců a smrtelných pracovních úrazů zaměstnanců, jakým způsobem byli školení v BOZP. Zaměstnavatelům (statutárním orgánům, majitelům firem) hrozí i odnětí svobody, dle nového NOZ. EXTÉRIA je odborná a profesionální společnost, která svým klientům usnadňuje podnikání a pomáhá jim v otázce BOZP. EXTÉRIA vždy chrání své klienty, dle platné legislativy a požadavků SUIP potažmo OIP.

Cílem společnosti EXTÉRIA je ochránit podnikání našich klientů.

(zdroj dopis SUIP Ing. Ondřeje Varta, vedoucího úseku inspekce BOZP)

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku