Jaká je náplň Krajské hygienické stanice při kontrole bezpečnosti práce u zaměstnavatelů?

Kontroly nad dodržováním BOZP u zaměstnavatelů v oblasti hygieny práce je Krajská hygienická stanice. Tento úřad působí v každém kraji a na kontroly dochází pracovníci tohoto úřadu.

Na co se zaměřuje odbor hygieny práce u Krajská hygienická stanice?

Odbor hygieny práce se zabývá ochranou zdraví lidí zaměstnanců v souvislosti s jejich pracovní činností. Cílem je zejména zamezit vzniku profesních onemocnění, která vedou k poškození zdraví zaměstnance z výkonu práce.

Pracovníci odboru hygieny práce se zaměřují u firem na kontrolu:

 • plní v preventivním hygienickém dozoru funkci dotčeného správního úřadu; posuzují soulad předkládaných projektových dokumentací s požadavky předpisů na ochranu zdraví, vydávají závazná stanoviska k dokumentacím k územnímu řízení, ke stavebnímu povolení, ke změně užívání a ke kolaudaci;
 • provádějí dozor na pracovištích zaměřený na dodržování požadavků stanovených právními předpisy na ochranu zdraví, což jsou zejména požadavky na provedení pracovišť, osvětlení, větrání, vyhovující mikroklimatické podmínky, dodržování hygienických limitů pro fyzikální faktory, chemické škodliviny a prach v pracovním prostředí, limitů pro fyzickou zátěž, ergonomických požadavků pro pracovní místo, vybavení pracovišť sanitárními a pomocnými zařízeními, zásobování pracovišť vodou, a zajištění pracovnělékařských služeb;
 • na žádost zaměstnavatelů rozhodují o zařazení prací do kategorií;
 • provádějí ověření podmínek vzniku onemocnění vzniklých při práci pro účely posouzení nemocí z povolání;
 • řeší podněty fyzických osob ke kontrole zejména v oblasti pracovních podmínek;
 • projednávají texty pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi;
 • vydávají stanoviska k provozním řádům zařízení na sběr, výkup nebo odstranění odpadů;
 • účastní se kontrol provozů podle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi;
 • kontrolují plnění závazných podmínek stanovených v integrovaném povolení k ochraně veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření, podle zákona o integrované prevenci;

  Důležité právní  předpisy týkající se činnosti  odboru hygieny práce:

  • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
  • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);
  • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů;
  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů;
  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;
  • atd.

  Pomůžeme Vám s nastavením všech směrnic a pravidel u pracovně lékařských služeb a hygieny práce. Kontaktujte naše pobočky a my Vám poradíme na informativní schůzce zdarma!

  https://www.exteria.cz/kontakt/poradenske-kancelare-v-cr/

  Související články:

  Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

  V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

  Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

  Chci informační schůzku