Kdo školí osoby zdržující se na pracovišti zaměstnavatele

Chtěl bych požádat o radu ohledně školení zaměstnanců externích firem. Se zástupkyní jedné dodavatelské firmy, která provádí úklid, jsem se domluvil na proškolení a vyhotovení dokumentace k předání pracoviště, aby následně školila své zaměstnance, kteří budou vykonávat úklidovou činnost v naší firmě. Ta se ohradila s tím, že jejich pracovník z oblasti BOZP byl proti, že to prý musíme zařídit my. Mám pravdu já, nebo oni?

Odpověď:

Právní úprava povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsažená v zákoníku práce (§ 101 a násl.), určuje celou řadu povinností zaměstnavatele, mezi něž patří i povinnost zajištění školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Tuto povinnost musí plnit vůči svým zaměstnancům, zaměstnancům vyslaným na práci jinými zaměstnavateli i osobám zdržujícím se s jeho vědomím na jeho pracovišti. Vedle toho platí zásada koordinace spočívající v tom, že plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Z uvedeného vyplývá, že povinnost provádět školení je na zaměstnavateli, na jehož pracovišti je práce vykonávána.

 

Související články:

Chci informační schůzku