OSVČ a bezpečnost práce BOZP

Platná legislativa BOZP pro OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je v praktickém pojetí soubor technických, organizačních a výchovných opatření, která při správné realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum. V ČR je stěžejním předpisem v oblasti BOZP zákoník práce, kde jsou uvedeny požadavky kladené jak na zaměstnavatele, tak i na zaměstnance. Dalším důležitým předpisem je zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP.

I OSVČ se musí v oblasti BOZP řídit platnou českou legislativou. Pokud někdo pracuje jako OSVČ, pak se na něj vztahuje ustanovení části druhé zákona č. 309/2006 Sb., která uvádí požadavky na zajištění BOZP při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. V zákoníku práce (ZP) není přesně definována osoba samostatně výdělečně činná. Informace o OSVČ je v zákoně č. 309/2006 Sb., kde jso uvedeny služby mimo pracovněprávní vztahy, které rozdělují OSVČ do čtyř kategorií. Dále budou rozebrány pouze dvě kategorie OSVČ: – zaměstnavatel, který je fyzickou osobou a sám též pracuje (OSVČ se zaměstnanci), – fyzická osoba, která provozuje samostatně výdělečnou činnost (OSVČ bez zaměstnanců).

Dělění OSVČ:

  1. OSVČ bez zaměstnanců

OSVČ bez zaměstnanců mají situaci z hlediska BOZP jednodušší. Za dodržování BOZP odpovídají pouze sami sobě. Nicméně nejsou zbaveni povinnosti dodržovat požadavky předpisů BOZP, především zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2) OSVČ se zaměstnanci

Pro OSVČ se zaměstnanci platí v oblasti BOZP stejné povinnosti jako pro zaměstnávající právnickou osobu. OSVČ zaměstnávající zaměstnance je povinna plnit stejné požadavky vyplývající z platné legislativy, jak je tomu u zaměstnávajících subjektů. Podmínky zajišťování BOZP pro ně vyplývají především ze ZP, ze zákona č. 309/2006 Sb. a z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku