Pracovní úraz zaměstnance při pádu břemene na pracovníka

Úrazový děj

Pracovníci měli montovat klimatizační jednotky a za pomoci autojeřábu je dopravovali na střechu budovy. Uvázání a zavěšení břemene prováděli dva pracovníci. Dopravili šest klimatizačních jednotek a připravili poslední – uvázali ji vázacím popruhem na hák jeřábu a zkontrolovali, zda je popruh mezi kotvícími packami jednotky, aby nemohl sklouznout. Jeřábník začal jednotku na základě pokynů pracovníků stavby s vysílačkou zvedat. Při zvedání břemene došlo k jeho uvolnění z vázacích prostředků a pádu na pracovníky. Jeden z nich byl ošetřený na místě, druhého odvezla RZP do nemocnice, kde jej vyšetřili, nechali na pozorování a naštěstí nezjistili kromě zhmoždění krku a boule na hlavě žádné poranění.

Zjistilo se, že:

  • Před započetím činností se pracovníci s jeřábníkem domlouvali na způsobu uvázání břemene (jeřábník jim dal vázací prostředky), na způsobu komunikace (prostřednictvím vysílačky) a místě uložení klimatizačních jednotek.
  • Byli proškoleni pro vázání břemen.
  • Při školení byli upozorněni na zákaz pohybu pod zavěšeným břemenem.
  • Byli vybaveni OOPP, ale v době vzniku úrazu nepoužili ochranné přilby.
  • Jeřáb je podrobován pravidelným inspekcím, revizím a revizním zkouškám dle českých technických norem a zpracovaného „Systému bezpečné práce“ provozovatele jeřábu.
  • Vázací prostředky nejevily známky poškození.
  • Poslední klimatizační jednotka (při jejímž zvednutí došlo ke vzniku úrazů) byla vázacím prostředkem uvázána způsobem (průběh vázacího prostředku byl na háku a konce – smyčky – podvléknuty pod břemenem), který umožnil posunutí vázacího prostředku a následný pád klimatizační jednotky na pracovníky.

Porušení povinností zaměstnavatele:

Zaměstnavatel nemá určen obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP vazačů, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Kontrolou bylo zjištěno, že pověřil výkonem práce vazače zaměstnance, jejichž odborná způsobilost nebyla ověřena. Tímto nesplnil povinnost stanovenou v § 103 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je zaměstnavatel povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.

Porušení povinností postižených pracovníků:

Zdržovali se pod zavěšeným břemenem, přestože na zákaz pohybu pod zavěšenými břemeny byli zaměstnanci upozorněni. Nesplnili tak povinnost zaměstnance stanovenou § 106 odst. 4 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele.

Tím, že nepoužili přidělené OOPP – ochrannou přilbu – nesplnili povinnost stanovenou § 106 odst. 4 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření přijatá zaměstnavatelem proti opakování pracovního úrazu dle § 105 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:

Technická: Nebyla přijata.

Organizační: Písemná informovanost o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště.

Výchovná: Zaměstnavatel provedl proškolení zaměstnanců, které pověřuje výkonem činnosti práce vazače.

Tato opatření OIP považuje za dostatečná.

Informace o opatřeních provedených OIP

Byla provedena kontrola podle § 5 odst. 1 písm. a) v rozsahu § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky na straně zaměstnavatele v péči o BOZP. V souladu s § 7 odst. 1 písm. g) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, bylo uloženo opatření k odstranění nedostatků a stanoveny přiměřené lhůty k jejich odstranění a k podání písemné zprávy o přijatých opatřeních.

(zdroj:bozpinfo.cz)

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku