Školení BOZP

Součástí povinné dokumentace, kterou musí mít každý zaměstnavatel, je i dokumentace o školení zaměstnanců v oblasti BOZP. Právě na ni se často ptáte ve svých dotazech. Řekněme si tedy zde v rubrice Nejčastější dotazy jen ve stručnosti základní informace týkající se školení BOZP a předpisů s tím spojených.

Školení BOZP vstupní

§ 37 zákoníku práce ukládá povinnost řádně seznámit zaměstnance s pracovním řádem, kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy platnými u zaměstnavatele a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí při své práci dodržovat. Součástí vstupního školení je školení na pracovišti, tj. školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jeho kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce (v ZP § 103 odst. 2 a 3 – tam je podrobněji rozepsáno, kdy školení zajistit, četnost a obsah však bude stále určovat zaměstnavatel)

Školení BOZP periodická

jejichž četnost stanovuje zaměstnavatel (není stanovena v žádném právním předpisu) podle přijatých rizik na pracovišti. Vzhledem ke změnám rizik na pracovišti a změnám legislativy v BOZP a nutností provádět aktualizaci dokumetace BOZP musí být perioda školení min.  1 x ročně. Co při kontrolách kvituje i Inspektorát práce. Zaměstnavatel nesmí zapomínat na zaměstnance, kteří jsou k němu dočasně přiděleni agenturou práce (§ 308 a 309 ZP), na zaměstnance pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti (ZP § 74 – 76) nebo osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích (např. dodavatelé a subdodavatelé na stavbách).

Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí (ZP § 106). Mimořádnou pozornost by měl zaměstnavatel věnovat zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým a jejich zákonným zástupcům, podle potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště (ZP § 103 odst. 1 písm. f – h). O školení zaměstnavatel vede dokumentaci (ZP § 103 odst. 2 a 3), která by měla obsahovat:

Dokumentace BOZP pro školení:

  1. prezenční listinu, kde by měl být uveden název zaměstnavatele (fyzická nebo právnická osoba), datum, jméno a příjmení zaměstnance, evidenční číslo zaměstnance (uvádět datum narození nebo rodné číslo se nedoporučuje kvůli ochraně osobních údajů), prohlášení zaměstnance, že předpisy, s kterými byl seznámen bude dodržovat a jeho podpis,
  2. osnovu školení, kde by měl být opět název zaměstnavatele (fyzická nebo právnická osoba), jméno školitele, datum, seznam předpisů, podpis ředitele, jednatele nebo jiné oprávněné osoby. Součástí mohou být i vyplněné testy účastníků.

Důležité právní předpisy:

zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb.: § 37, § 103, § 106

nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – Příloha.

Pro řidiče:

zákonč. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů: § 48 odst. 1 písm. a) až d) a Příloha č. 6

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě: § 3 odst. 1 písm. c)

nařízení vlády č. 168/2002, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Pokud jsou na jednom pracovišti zaměstnanci více zaměstnavatelů, pak se tito zaměstnavatelé mají navzájem informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(zdroj: bozpinfo)

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku