Začínám podnikat, co musím splnit ze zákona z BOZP?

Praktický příklad ze života

Zakládáme firmu se zaměřením na výrobu nerezových šperků. Výroba bude tedy probíhat hlavně na strojních zařízeních jako je fréza, CNC soustruh, vysokorychlostní vrtačka, stolní bruska,brousicí a lešticí zařízeni. Ke každému z těchto strojů bude přidělen jeden zaměstnanec s příslušnou kvalifikací. Zaměstnanců bude ve firmě 5. V jakém rozsahu a formě musím vyřešit bezpečnost práce a ochranu zdraví? Můžu si je proškolit sám nebo musím najmout odborného poradce v oboru BOZP? Najdu někde předpisy a směrnice pro školeni zaměstnanců?

Budete zodpovídat za BOZP ve Vaší firmě, v případě úrazu, smrtelného úrazu můžete být i trestně stíhán. Nevyhnete se kontrolám ze strany Inspektorátu práce, kdy můžete dostat pokutu od 200 000 – 2 000 000 Kč.

Určitý přehled získáte ze seznamu základní dokumentace, kterou musíte vést:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

 1. Do 30 dnů od zahájení činnosti předložit orgánu ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) kategorizaci prací dle zákona 258/2000 Sb., ve znení pozdějších předpisů.
 2. Zajistit prevenci bezpečnosti práce odborně způsobilou osobou (§ 9 z. č. 309/2006 Sb.).
 3. Provést identifikaci a hodnocení rizik písemnou formou, informovat o nich zaměstnance a stanovit opatření k jejich minimalizaci (ZP § 102 odst. 3, 4, 5)
 4. Zajistit zaměstnancům závodní preventivní péči podle § 40 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  a ZP § 103 odst.1 písm. d).
 5. Zpracovat traumatologický plán a zajistit školení zaměstnanců o první pomoci prostřednictvím lékaře závodní preventivní práce (ZP § 102, odst. 6).
 6. Zajistit vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců (Hygienická směrnice č. 17/1970).
 7. Vypracovat osnovu školení zaměstnanců o BOZP a zajistit školení zaměstnanců o BOZP a 1x za 2 roky školení opakovat.
 8. Vypracovat osnovu školení pro vedoucí zaměstnance a zajistit školení vedoucích zaměstnanců o BOZP při nástupu do funkce (ZP § 103, odst. 2 a 3).
 9. Zajistit pravidelné školení specializovaných profesí (řidiči-referenti, ZP § 103).
 10. Zavést na pracovišti „Knihu úrazů“ (ZP § 105).
 11. Vypracovat seznam prací „Zakázaných ženám, těhotným ženám a mladistvým“ pokud v servisu pracují též ženy.
 12. Vypracovat seznam osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a vybavit jimi zaměstnance (ZP § 104), nařízení vlády č. 495/2000 Sb.).
 13. Po otevření provozu provést prověrku bezpečnosti práce a 1x za rok ji opakovat, odstranit zjištěné závady (ZP § 108).
 14. Vypracovat organizační směrnici o zajištění BOZP u zaměstnavatele (ZP § 103).
 15. Zajistit revize a prohlídky vyhrazených technických zařízení (tlakové nádoby, zdvihací zařízení-výtahy, el.zařízení, plynová zařízení).
 16. Zajistit revize el.přenosných spotřebičů.
 17. Zajistit školení osob obsluhujících vyhrazená technická zařízení (dozorce výtahu, elektrikáři, obsluha tlakových nádob, obsluha plynové kotelny, řidiči, jeřábníci, vazači aj.).
 18. Zajistit datové listy používaných chemických látek (např. SAVO atp.), seznámit s nimi zaměstnance, poučit je o zacházení s nimi a o první pomoci.
 19. Zajistit návody k obsluze a údržbě strojů, zařízení a nářadí.
 20. Vypracovat provozní řád skladu dle ČSN 26 9030 (pokud je zřízen).
 21. Zajistit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání (§ 205d zákoníku práce č. 65/1965 Sb., tj. § 365 zákoníku práce 262/2006 Sb. a vyhl. č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání)
 22. Zajistit požární ochranu a evakuační plány.

Kontaktujte nás a domluvte si nezávaznou informativní schůzku a získejte podrobné informace přímo pro Vaš obor podnikání. 

Komlexně a bezstarostně budeme řešit vše okolo bezpečnosti práce i požární ochrany již od 522 Kč bez DPH. Kontaktujte naše pobočky v rámci celé ČR a domluvte si nezávaznou osobní schůzku:

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku