Změna v odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění s účinností od 1.11.2015 BOZP

Současně s novelou zákoníku práce č. 205/2015 Sb., která nabyla účinnosti 1. října 2015 a mimo jiné zrušila z. č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, mělo nabýt účinnosti i nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Vyšlo 26. 10. 2015 pod č. 276/2015 Sb. s účinností v den jeho vyhlášení.

Náhrada za bolest představuje jednorázové odškodnění za bolest, kterou poškozený pociťuje nejen při samotném poškození zdraví úrazem, ale i při léčení a jeho průběhu. Odškodnění ztížení společenského uplatnění má nahradit následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví.

V oblasti „bolestného“ přihlíží nové nařízení vlády k Metodice Nejvyššího soudu, a to proto že přístupy k hodnocení bolesti jsou velice specifickou a obtížně definovatelnou kategorií. Nicméně Metodika Nejvyššího soudu je zaměřena pouze na odškodňování úrazů a nepokrývá oblast odškodňování nemocí z povolání, kterou nové nařízení vlády upravuje v příloze č. 2 a č. 4.

V oblasti „ztížení společenského uplatnění“ však nová právní úprava nemohla přijmout způsob hodnocení ztížení společenského uplatnění, jak je obsažen v Metodice Nejvyššího soudu. Rozhodujícím důvodem bylo, že Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (z které vychází uvedená Metodika) klade důraz na posouzení kvality jednotlivých oblastí života, které jsou v důsledku poškození zdraví zasaženy a naši lékaři, kteří by měli toto ztížení společenského uplatnění hodnotit a vydávat na základě hodnocení posudky pro poškozené, nejsou v současné době na tuto novou praxi připraveni a proškoleni.

Hlavní změnou nového nařízení je zvýšení jednoho bodu ze 120 Kč na 250 Kč.

Zdroj : www.bozpinfo.cz

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku