thumb-osvc

BOZP se i pro vás stává neoddělitelnou součástí vašeho podnikání a jako OSVČ jste postaven na úroveň zaměstnavatele a současně zaměstnance podle § 12 a § 13 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jste povinni plnit určité povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak abyste chránili jak sebe, tak i jiné osoby, které můžete svoji provozovanou činností ohrozit.

PO se i pro Vás stává povinnosti pokud máte svou provozovnu jste povinnen plnit zákonné povinosti dle zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Obsah povinností OSVČ bez zaměstnanců pro oblast BOZP

 • Musíte mít zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci BOZP
 • Musíte mít vypracovaný registr rizik, které na provozované činnosti OSVČ
 • Musíte mít zpracovanou dokumentaci k OOPP, které se přidělují podle rizikové práce
 • Musíte dodržovat bezpečnostní přestávky
 • Musíte mít pracoviště vybavené lékárničkou, podle vyhodnocení pracovních rizik
 • Musíte se vzájemně informovat o rizicích vyplývajících z pracovní činnosti, pokud je na pracovišti více pracovníků OSVČ nebo jiných podnikatelů (firem)
 • Musíte mít provedeno bezpečnostní značení na pracovišti (provozovně)
 • Musíte mít seznámení s návody a provozní dokumentaci ke strojům a zařízením (ruční nářadí)
 • Musíte zajistit bezpečné pracovní prostředí pro všechny osoby, které se na pracovišti zdržují i náhodně
 • Musíte zajistit pro Vaši práci potřebná školení a zachovávat si potřebné doklady o školení (např. práce ve výškách, práce se stavebními stroji, atd.)

Obsah povinností OSVČ v oblasti PO

 • Musíte svou činnost zařadit do kategorie požárního nebezpečí
 • Musíte si vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany
 • Musíte vést Požární knihu
 • Musíte mít vypracované poplachové směrnice
 • Musíte provádět preventivní požární prohlídky
 • Musíte mít přehled a revize prostředků požární ochrany

Naše společnost EXTÉRIA Vám na základě smlouvy zajistí kompletní outsourcing služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, který pokryje veškeré zákonné požadavky a vy se můžete věnovat své podnikatelské činnosti.

Jaká je cena pro OSVČ bez zaměstnanců za BOZP a PO?

Naše komplexní roční služby vč. zastupování u kontrol (Váš náklad v BOZP a PO) stojí zlomek ceny tedy od 365 Kč/měsíčně, díky velkému množství klientů dokážeme mít velmi konkurenční cenu na trhu v ČR.