thumb-zdravotnictvi

Vždyť především ve zdravotnictví, ale částečně také v sociální péči existují specifická rizika, která ohrožují zdraví a někdy i životy pracovníků, jaká neznáme v jiných odvětvích. Pro zdravotnické pracovníky, nebo pracovníky sociálních služeb, patří k nejproblematičtějším oblastem z pohledu BOZP pohyb na pracovištích, stav technických zařízení a přístrojové techniky, poskytování OOPP nebo dodržování přesčasové práce. Zaměstnavatel je povinen neustále vyhledávat rizika na pracovišti jejich zdroje a navrhovat opatření k omezení těchto rizik. Tuto činnost je nutné provádět osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, dle zákona č. 309/2006 Sb.

Naše společnost EXTÉRIA tuto problematiku profesionálně a odborně zajišťuje u více, jak stovek různých typech zdravotnických a sociálních zařízení v rámci celé ČR.

Obsah povinností ve zdravotnictví pro oblast BOZP

 • Musíte mít zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci BOZP
 • Musíte pravidelně provádět prověrky BOZP
 • Musíte provést kategorizaci prací
 • Musíte mít vypracovaný registr rizik pro zdravotnická zařízení
 • Musíte zajistit pracovně lékařské prohlídky
 • Musíte zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro každého zaměstnance
 • Musíte pravidelně školit své zaměstnance na problematiku BOZP
 • Nového zaměstnance musíte seznámit s právními předpisy
 • Musíte evidovat a hlásit pracovní úrazy jejich příčiny a odškodňování
 • Musíte neustále vyhledávat nebezpečné faktory stavu pracovního prostředí
 • Musíte zajistit, aby zaměstnanec nevykonával zakázané práce
 • Musíte mít doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek
 • Musíte zajistit osobní ochranné pracovní prostředky – OOPP
 • Musíte mít seznam zakázaných prací pro těhotné ženy
 • Musíte kontrolovat dodržování limitů přesčasové práce
 • Musíte dodržovat podmínky technické prevence, revize a kontroly technických zařízení a lékařských přístrojů

Obsah povinností pro zdravotnictví v oblasti PO

 • Musíte svou činnost zařadit do kategorie požárního nebezpečí
 • Musíte si vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany
 • Musíte vést Požární knihu
 • Musíte mít vypracované poplachové směrnice
 • Musíte provádět preventivní požární prohlídky
 • Musíte mít přehled a revize prostředků požární ochrany

Rizikovými faktory ve zdravotnictví mohou být

 • uklouznutí, podvrtnutí nebo upadnutí – platí, že komunikace, podlahy, schodiště atd. jsou udržovány dle požadavků daných příslušnými ustanoveními právních předpisů a norem
 • ruční manipulace s pacienty – součástí každodenní práce je nadměrná námaha, což může vést k poranění páteře a určitých svalových skupin. Je proto nutné dodržovat přípustné hmotnostní limity stanovené nařízením vlády (NV č. 361/2007 Sb.)
 • bodné, řezné rány nebo škrábnutí o nástroje a nářadí
 • popálení – při styku s horkými předměty (např. čaj)
 • elektřina – při práci s elektrickými zařízeními a přístroji
 • ionizující záření – RTG
 • neionizující záření – laser
 • chemikálie – zejména při práci v laboratořích
 • biologické vlivy – bakterie, viry

Naše společnost EXTÉRIA Vám na základě smlouvy zajistí kompletní outsourcing služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve zdravotnických a sociálních zařízeních, které pokryjí veškeré zákonné požadavky a vy se můžete věnovat řízení zdravotnického zařízení.

Jaká je cena pro zdravotnická a sociální zařízení za BOZP a PO?

Naše komplexní roční služby vč. zastupování u kontrol (Váš náklad v BOZP a PO) stojí zlomek ceny tedy od 683 Kč/měsíčně, díky velkému množství zdravotních a sociálních zařízení dokážeme mít velmi konkurenční cenu na trhu v ČR.