BOZP a PO pro školství

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství je nejdůležitější oblastí, protože zde vyrůstají naše děti a je zde velký prostor na to, abychom BOZP a PO vnímali jako prioritu, ke které je třeba přistupovat s tou největší vážností. Není to jen formalita. Je proto důležité, aby i ve školských zařízení byla dodržována bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci čili zkráceně BOZP. Většina lidí však netuší, jak BOZP je ve školství náročná a složitá. Musí se řešit nejen bezpečnost zaměstnanců školy, ale také bezpečnost studentů, dětí a žáků, a to nejen v prostředí školy, ale taktéž na školních výletech, na dětských hřištích, v přírodě a na podobných místech.

BOZP se řeší zásadně v takzvaném přípravném období, které je před začátkem nového školního roku. Během přípravného období ředitelky a ředitelé plní povinnosti, které se týkají bezpečnosti práce a které jsou stanovené zákonem.

Jaké jsou povinnosti škol v BOZP?

Školy mají celou řadu povinností, které je třeba splnit. Například musí vyhledávat, posuzovat a také zhodnocovat rizika, která jsou spojená s činnostmi nebo s pracovním prostředí ve školách. Také se musí provést pravidelné školení (je nutné o prováděných školeních vést dokumentaci). Další povinností škol vůči bezpečnosti práce je povinnost školit první pomoc, čímž se zajistí podmínky pro poskytnutí potřebné první pomoci. Školeni musí být nejen zaměstnanci školy, ale také žáci a studenti, kteří školu navštěvují.

K dalším povinnostem, které se týkají BOZP na školách, patří stanovení zákazu kouření na pracovišti, povinnost provádět roční prověrky BOZP na pracovištích školských zařízení, také je nutné zajišťovat pracovní podmínky pro těhotné a taky pro mladistvé osoby. K dalším povinnostem patří:

  • Povinnost řešit pracovní úrazy jak zaměstnanců, tak samozřejmě žáků a studentů, kteří školu navštěvují.
  • Povinnost vést dokumentaci k BOZP, kterou je nutné pravidelně aktualizovat (interval je stanovený na jeden rok).
  • Povinnost dbát na práva a povinnosti jak zaměstnanců, tak žáků a studentů. Je nutné, aby žáci, studenti a také zaměstnanci byli se svými právy a povinnostmi pravidelně seznamováni.
  • Povinnost provádět revize a kontroly, také povinnost udržovat používaná zařízení ve škole.

Jaké jsou povinnosti škol v oblasti PO?

Školní zařízení musí dodržovat nejen povinnosti v oblasti BOZP, ale také musí splňovat povinnosti v oblasti PO. K nim patří povinnost zařadit činnosti do kategorie požárního nebezpečí, také povinnost vést a následně i pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany, nesmíme zapomenout na vypracování poplachové směrnice a zpracování přehledu o prostředcích požární ochrany, které podléhají pravidelné revizi a kontrolám.

Existují tři rizikové faktory ve školství

Ve školství se můžete setkat se třemi rizikovými faktory, na které je třeba si dát pozor. Prvním faktorem jsou pracovní podmínky. Je nutné, aby se dodržovalo ergonomické požadavky na pracovišti. Dalším faktorem jsou biologičtí činitelé, čímž se myslí práce s biologickými činiteli, která musí být prováděna vždy v kontrolovaném pásmu. Třetím a posledním rizikovým faktorem ve školství jsou hygienické požadavky. Je třeba dodržovat platné legislativní předpisy ve spojení s provozem škol a školských zařízení.

V případě, že potřebujete s BOZP a PO pomoct, obraťte se na nás – na společnost EXTÉRIA, která na základě smlouvy zajistí kompletní outsourcing služeb v oblasti BOZP a PO ve školství. Pokryje a postará se o veškeré zákonné požadavky, nebudete se tedy muset věnovat ničemu jinému, jen řízení školy.

Jaká je cena pro školy za BOZP a PO?

Naše komplexní roční služby vč. zastupování u kontrol (Váš náklad v BOZP a PO) stojí zlomek ceny tedy od 930 Kč/měsíčně, díky velkému množství školských zařízení dokážeme mít velmi konkurenční cenu na trhu v ČR.

Chci informační schůzku