BOZP a hygiena práce? Co musí plnit zaměstnavatel (firma) a kdo ji kontroluje?

Hygiena práce, zákonná povinnost zaměstnavatele, při neplnění požadavků zákona na ochranu zdraví může být udělena sankce až do výše 3 000 000 Kč. 

BOZP a hygiena práce, že jste ještě toto slovní spojení neslyšeli? Nevadí. Tak nám dovolte Vás s tímto pojmem seznámit. Zaměstnanci na pracovištích ve firmách s nejrůznějším zaměřením byli „spokojeni“ a pokud je to jen možné, aby pracovní prostředí negativně neovlivňovalo jejich zdraví. A když už musejí být zaměstnanci vystaveni možnému negativnímu působení pracovního prostředí na jejich zdraví, tak aby byli pod lékařským dohledem.

1. oblastí je tzv. preventivní hygienický dozor. Zde zastává roli převážně dotčeného správního orgánu a vyjadřuje se k nejrůznějším dokumentacím.

2. oblast je věnována samotným kontrolám v terénu. Pracovník pověřený kontrolou jde přímo na daná pracoviště, přesvědčit se na vlastní „oči a uši“, zda odpovídají právním předpisům. Pracoviště se kontroluje pravidelně, tak aby jejich úroveň neklesala, ale naopak. Kontrola se zaměřuje, např. jak je zajištěno větrání, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zda jsou k dispozici sanitární zařízení. Dále kontroluje KHS, zda zaměstnavatel vyhodnotil faktory pracovního prostředí, které působí na zdraví zaměstnance (např. hluk, prach, vibrace, fyzická zátěž) jedná se o tvz. Kategorizace prací a vyhodnocení pracovních rizik u jednotlivých profesí u zaměstnavatele. Tuto kategorizaci prací a vyhodnocení pracovních rizik musí zpracovat osoba odborně způsobilá v prevenci rizik – OZO, dle zákona.

3. oblast tvoří náročná šetření nemoci z povolání, které řeší KHS – Krajská hygienická stanice. Bohužel, pokud je toto šetření vyžadováno, došlo již k poškození zdraví zaměstnance. V rámci tohoto šetření se ověřuje, zda byly splněny podmínky na pracovišti pro vznik nemoci z povolání. Zaměstnavateli pak může byt uložena pokuta sankce za poškození zdraví zaměstnance. Zaměstnavatel má zodpovědnost za své zaměstnance a je povinen odstraňovat možné rizika ohrožení zdraví zaměstnance. Pokud tak neučinil OPP, nebo přeřazením zaměstnance na jinou pracovní pozici. Je nutné předcházet vzniku nemoci z povolání pravidelnými kontrolami pracoviště a lékařskými prohlídkami.

Kdo kontrolu hygienu práce?

Státní zdravotní dozor při Krajské hygienické stanici (KHS) Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako jeden z pěti odborů. Nutno dodat, že další odbory se zabývají také ochranou veřejného zdraví a jsou neméně důležité. Jedná se tedy o státní úřad, který slouží veřejnosti a je zastoupen v každém kraji a v hlavním městě Praze. V rámci Moravskoslezského kraje je dostupnost tohoto úřadu dále zajištěna prostřednictvím územních pracovišť po jednom v každém okrese.

Je oprávněná udělovat sankce za porušení zákona o ochraně veřejného zdraví zákon č.258/2000 Sb. a dle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole.

Sankce za nedodržení povinnosti na úseku hygieny práce pro zaměstnavatele:

Pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele 

Dle § 92 a § 93 zák. č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění

 • až do výše 2.000.000,– Kč
 • při poškození zdraví, vzniku nebo hrozbě epidemie až do výše 3.000.000,– Kč
 • za uvedení nepravdivých informací nebo ztěžování státního zdravotního dozoru až do výše 100.000,– Kč

Činnost KHS při státním zdravotním dozoru:

 • Kontrola plnění požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a souvisejících předpisů, NV č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, zákoníku práce č. 262/2006 Sb..
 • Rozhoduje o zařazení prací do příslušných kategorií na základě podání žádosti o zařazení prací do kategorie zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vydává pro rizikové práce rozhodnutí, ve kterém jsou stanoveny lhůty a náplně preventivních prohlídek a lhůty ověření rizikových faktorů měřením
 • Kategorizace prací –
 • Kontrola zajištění pracovnělékařských služeb
 • Ověření podmínek vzniku nemocí z povolání na základě požadavků klinik a oddělení nemocí z povolání
 • Kontrola v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
 • Kontrola v oblasti ochrany zdraví při působení zdrojů elektromagnetického záření a při práci s lasery
 • Spolupracuje s ostatními orgány státní správy v oblasti ochrany zdraví při práci
 • Řeší podněty občanů na nevyhovující pracovní podmínky

Naše společnost provádí odborná poradenství při pracovně lékařských službách, zařazení prací do kategorie a zasílání žádostí na KHS, atd. V případě dotazů se na nás obraťte, rádi Vám poskytneme zdarma konzultaci u Vás na firmě v rámci celé ČR. Naše pobočky najdete v každém krajském městě. více zde v odkazu pobočky EXTÉRIA.

Telefonní kontakt: 558 273 577

(zdroj KHS)

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku