Dopravní řád na pracovišti

Pokud v práci používáte jakákoliv vozidla, dbejte na dodržování všech zásad bezpečnosti práce. Těch se týká také dopravní řád, který stanovuje postupy při provozování dopravních prostředků. Co všechno řád obsahuje a jak má vypadat?

Obsah dopravního řádu

Obsah řádu stanovuje NV č. 168/2002 Sb., přes to stále berte v potaz to, že každé pracoviště je velmi individuální, a proto je nutné do řádu také uvést všechna tato specifika. Zaměstnavatel tedy může dopravní řád rozšířit o další práva či povinnosti s ohledem na konkrétní pracoviště.

Dopravní řád ve zkratce popisuje pracovní postupy při provozování dopravy, obsluze, případných opravách, ale i kontrole.

Přečtěte si také: Jaké jsou podmínky odškodnění pracovního úrazu?

Zásady BOZP

Řád zajišťuje například to, aby na pracovišti byly určené prostory pro nakládání a vykládání přepravovaného nákladu. Pracoviště je doplněné výstražnými tabulkami a dopravními značkami, které upozorňují zaměstnance před možným rizikem či mu přikazují určitý způsob jízdy. Všechny možná místa, u níž při zhoršené viditelnosti hrozí riziko, musí být opatřená světly nebo odrazkami.

Povinnosti zaměstnance

Zaměstnavatel hledá případná rizika na pracovišti a seznamuje s nimi své zaměstnance, zároveň je školí tak, aby dodržovali pravidla BOZP. Zaměstnanci například neodstavují dopravní prostředek na nevhodném místě, ručí za bezpečné otáčení nebo couvání a nepřekročují maximální dobu řízení.

Kromě správného zacházení s prostředky řád obsahuje také to, jak se vozidla odstavují, tedy kde se například parkují, jak často probíhají kontroly a jak se postupuje v případě nehody.

Pokud dojde k porušení nebo nedodržení pracovních postupů, které je povinen zaměstnavatel zařídit, hrozí mu pokuta až 1 milion Kč.

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku