Identifikace nebezpečí v bezpečnosti práce

  1. Proces rozpoznávání, že existuje nebezpečí a definování jeho charakteristik. 
  2. Podle OECD se jedná o identifikaci (rozpoznání) typu a vlastností škodlivých účinků, které má činitel jako vnitřní (jemu vlastní) schopnost způsobit v organismu, systému nebo v (části) populaci(e). Identifikace nebezpečí je první krok v hodnocení nebezpečí a první krok v hodnocení rizika. Směrnice Seveso definuje nebezpečí jako vnitřní vlastnost nebezpečné látky nebo fyzickou či fyzikální situaci s možností vzniku poškození lidského zdraví a/nebo životního prostředí. Nebezpečí je zdrojem rizik. Pozn. Zákon o prevenci závažných havárií termínem „zdroj rizika (nebezpečí)“ rozumí podstatnou vlastnost nebezpečné látky a možné konkrétní situace, které mohou způsobit závažnou havárii. 

Související články:

Analýza rizika v BOZP

Analýzou rizik se rozumí identifikace nežádoucích událostí, které vedou k realizaci rizika, analýza mechanismů, kterými tyto nežádoucí události mohou vzniknout a obvykle odhad velikosti a pravděpodobnosti nebo jakýchkoliv …

Analýza rizika v BOZP

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum. …

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Chci informační schůzku