Jak na revize elektrospotřebičů?

O tom, jak jsou revize v rámci BOZP důležité, jsme už psali mnohokrát. Pojďme se tentokrát zaměřit na revize elektrospotřebičů, které najdeme snad na každém pracovišti. Každý zaměstnavatel má povinnost dodržovat pravidla bezpečného provozu elektrických zařízení, a tedy i provádění pravidelných revizí a kontrol.

Česká legislativa

Který zákon hovoří o povinných revizích? Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, ukládá v § 4 odst. 1 zaměstnavatelům povinnost zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vhodné pro práci, při které budou používány. A zároveň zaměstnavatelům ukládá povinnost [viz § 4 odst. 1  písm. c)], že stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. (zdroj)

Hlavním účelem revize je kontrola elektrospotřebiče a ověření bezpečnosti jeho provozu a technického stavu. Revize jsou ze zákona povinné, a to i pro živnostníky, kteří pracují z domu!

Přečtěte si také: Vyhněte se pokutám za chybějící revize!

Kdy se provádí?

Revize se provádí vždy po zakoupení spotřebiče před jeho prvním použitím. Dále při každém takzvaném „novým“ použitím, což známe třeba ze školy, kde před zahájením výuky po prázdninách dojde k revizím zařízení.

Kontroly se provádí také po každé případné opravě nebo zjištěné závadě a samozřejmě pravidelně v určených lhůtách, které jsou stanovené pro daný spotřebič.

Pravidelné revize

Kontroly se opakovaně provádí dle toho, do které skupiny elektrický spotřebič řadíme. Spotřebiče dělíme do skupin od A do E.

Do skupiny B například řadíme spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách).  Do skupiny E patří spotřebiče používané v administrativní činnosti. Kontroly budou v posledních dvou skupinách probíhat co 12 nebo 24 měsíců.

Související články:

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také …

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Chci informační schůzku