Jak probíhá revize elektrospotřebičů?

Revize elektrospotřebičů jsou důležitou součástí BOZP. Zajistí se díky nic správný chod spotřebičů a také rychlé zjištění případné závady. Kontroly by se měly provádět pravidelně a pečlivě. My vám dnes ukážeme, jak takové revize probíhají.

To, jak revize vypadají, přesně popisují české technické normy v ČSN 33 1600 ed. 2:1990, ČSN EN 50678:2021 a ČSN EN 50699:2021.

U každého zařízení se provádějí kontroly jiným způsobem, protože každý spotřebič spadá do jiných norem.

Jak často revize opakovat?

Každé zařízení nejdříve podstoupí revizi již před uvedením do provozu na pracovišti. Zároveň by se měla provést vždy, když není elektrospotřebič delší dobu používán. Konkrétní lhůty pro provádění revizí a kontrol najdete v tabulce 1, ČSN 33 1600 ed. 2:2009/Z2:2021.

Spotřebiče dělíme do jednotlivých tříd, například podle toho, zda se jedná o nepřipevněná či ostatní zařízení.

Dokumentace revize elektrospotřebičů

Stejně jako u všeho, i zde musíte mít černé na bílém, že revize proběhla. Ve zprávě musí být zaznačené všechny naměřené hodnoty spotřebiče. Dále zde v případě nějakého poškození či oprav musí být vše popsáno. Revizní technik, který provádí zkoušku, dále uvede, zda spotřebič vyhovuje/nevyhovuje.

Přečtěte si také: Vyhněte se pokutám za chybějící revize!

Věděli jste také, že revizní technici i osoby provádějící ověřování účinnosti ochranných opatření elektrospotřebičů mají občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost? V případě jakékoliv potíže budou za chybu stíhání. Tento bod má dané osoby ještě více vést k pečlivosti a zodpovědnosti.

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku