Zaměstnanec, který pracoval v mateřské škole, jako údržbář měl v rámci své pracovní činnosti provádět svařování topení. Během svařování začal hořet hořlavý materiál (matrace), která byla umístěna za topením. Zaměstnanec se snažil tuto hořící matraci vynést ven z mateřské školy, když ji však vynášel došlo k popálení obou horních končetin a částečně i těla zaměstnance.

K tomuto vážnému pracovnímu úrazu byla přivolána rychlá záchranná služba, která po nahlášení úrazu přiletěla na místo helikoptérou a ihned převezla zaměstnance na operační sál a poté na popáleninové oddělení dané nemocnice.

Zaměstnanec si před započetím práce (svařování) neodklidil z dosahu otevřeného ohně všechny hořlavé materiály. Dále k uhašení požáru nepoužil ani hasicí přístroj, který visel jen metr od místa, kde zaměstnanec svařoval.

Vedoucí zaměstnanec (ředitelka mateřské školy) také porušila své povinnosti, kterou ji ukládá § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a to především tím, že neposkytla zaměstnanci odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky, jako jsou rukavice a pracovní oděv nehořlavé úpravy. Dále měl být zaměstnanec proškolen a seznámen s místním provozním předpisem, ve kterém jsou uvedeny zásady bezpečné práce při svařování, včetně zajištění požární ochrany během svařování.