Žádost o zařazení prací do kategorie

Každý zaměstnavatel musí do 30 kalendářních dní ode dne zahájení výkonu práce provést kategorizaci prací. Zatímco práce zařazené do kategorie 1 zaměstnavatel nemusí oznamovat orgánu veřejné ochrany, od druhé kategorie je to jeho povinností. Jak se tedy vyřizuje žádost o zařazení do kategorie prací a co vše musí obsahovat?

Oznámení přiřazení do kategorie

Zařazení prací do kategorie 2 už zaměstnavatel oznamuje příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který posoudí správnost zařazení a bere ho na vědomí.

Při zařazení prací do třetí a čtvrté kategorie předkládá zaměstnavatel Krajské hygienické stanici žádost na zařazení, a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.

Co musí žádost obsahovat?

Žádost zařazení prací do kategorie 3 a 4 (dle § 37 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění) musí obsahovat:

a) označení práce,

b) název pracoviště, kde je daná práce vykonávána,

c) výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávající danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně

d) délku směny; u vícesměnného provozu režim střídání směn,

e) návrh kategorie, do které má být práce zařazená

f) počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen

g) opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci, a připojí k žádosti protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek.

Přečtěte si také: Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Sankce za porušení

Při porušení zákona na ochranu zdraví, může být udělena zaměstnavateli sankce až do výše 3 000 000 Kč. 

K žádosti připojí protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeném akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří.

V případě změny podmínek výkonu práce, která má vliv na zařazení do kategorie třetí nebo čtvrté, předkládá zaměstnavatel bezodkladně nový návrh kategorizace příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku