BOZP a školní úraz, musí se vést evidence? Jak vytvořit záznam o úrazu dětí, žáků a studentů? Kde zaslat? Jak odškodnit žáka?

Jak zajišťovat BOZP u dětí, žáků a studentů? Jakým zákonem se to řídí?

Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství lze postupovat podle Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 37 014/2005-25, kde je obsažena definice úrazu žáků.

Musí se evidovat školení úraz? Kde zaslat zázam o úrazu?

Podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon – dále „ŠZ“), pouze platí, že školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Extéria Vám pomůže se sepsáním úrazů dětí, žáků a studentů. Extéria je specialista na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů.  

K provedení tohoto ustanovení byla vydána vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Ani tato vyhláška však neobsahuje definici pojmu „školní úraz“. Vyhláška pouze uvádí, že záznam o úrazu se vyhotovuje u úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení.

Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb.

Jedná se tedy zejména o úrazy žáků :

 • na vycházkách,
 • výletech,
 • zájezdech,
 • putováních,
 • exkurzích,
 • při koupání,
 • při výuce plavání a lyžařském výcviku,
 • sportovních a turistických kurzech,
 • zahraničních výletech,
 • při účasti na soutěžích a přehlídkách.

Úrazem žáků není úraz:

 • který se žákům stane na cestě do školy a zpět,
 • nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu.

Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů není obecně závazný právní předpis. Je závazný pouze pro školy a školská zařízení přímo zřízená MŠMT. Ostatní školy a školská zařízení jej mohou používat pouze podpůrně při zpracování svých školních řádů nebo vnitřních řádu podle ustanovení § 30 školského zákona (ŠZ).

Okruh povinností vyplývajících z výchovně vzdělávací práce školy je dán:

 • Učebními plány a osnovami
 • Ze školního řádu školy,
 • Eventuálně z dalších bezpečnostních předpisů školy – směrnice BOZP,
 • Poplachového a evakuačního plánu,
 • Z plánu požární ochrany.
 • Žák je povinen se řídit pokyny pedagogického pracovníka.

Znamená to, že utrpí-li žák při nařízené činnosti úraz, má nárok na náhradu škody, neboť se jedná o úraz školní. Jak postupovat Vám poradí specialista na bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů společnost Extéria.

Za činnost v přímé souvislosti s výchovnou a vzdělávací prací školy je třeba považovat všechny úkony potřebné nebo nutné před zahájením vyučování, běžné v jeho průběhu nebo po jeho skončení. Jedná se například:

 • o cestu do šatny,
 • do třídy,
 • do kabinetu,
 • pohyb žáků o přestávkách na chodbě,
 • cesta na WC,
 • cesta do školní jídelny,
 • cesta do tělocvičny,
 • pobyt žáků na hřišti při povinné tělesné nebo dopravní výchově,
 • cesta a jejich práce ve školní dílně,
 • na školním pozemku,
 • v laboratořích a při předepsaném praktickém výcviku ve škole i mimo školu,

Pro vlastní odškodnění školních úrazů je velice důležité:

 • Jejich řádné prošetření,
 • Zjištění příčin a okolností úrazu.
 • Každý úraz zaznamenán do knihy úrazů.
 • Záznam o úrazu škola vyhotovuje pouze, jde-li o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, nebo jde-li o smrtelný úraz.

Záznam o úrazu nebo zápis úrazu v knize úrazů jednak hlavním dokladem pro odškodnění žáka a dále pak podkladem pro evidenci školních úrazů vedenou Českou školní inspekcí. O to větší pozornost musí být věnována sepisování záznamu o školních úrazech dětí, žáků a studentů. Pokud si nevíte rady obraťte se na specializovanou společnost Extéria působící v rámci celé České republiky. Extéria Markety Vám bezplatně poradí a pomůžou s celou agendou při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů. Extéria Market má více jak 1200 referencí a zkušeností, při zajištění ochrany zdraví dětí, žáků a studentů pro školská zařízení v rámci celé ČR.

Kontaktujete profesionální firmu Extéria na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v BOZP a PO:

Od ledna se zvýší náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání

Recenze a zkušenost ze školství – Pracovní úraz ve školní jídelně

Od ledna se zvýší náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání

https://www.exteria.cz/exteria-zkusenosti-reference-praktiky-bozp-pracovne-lekarske-sluzby-co-znamena-pro-zamestnavatele/

Od ledna se zvýší náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání

Může Inspektor při kontrole bezpečnosti práce pořizovat fotodokumentaci?

https://www.exteria.cz/bozp-recenze-exteria-mladistvi-brigadnici-na-co-si-dat-pozor-z-hlediska-zakona/

 

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku