BOZP, bezpečnost práce v zubních ordinacích. Co vše musíte mít v BOZP, PO a ŽP pro ordinaci a jakou dokumentaci BOZP?

BOZP, PO, ŽP pro zubní ordinace

Chystáte se jako lékař otevřít svou ordinaci? Víte co vše potřebujete z hlediska BOZP tedy bezpečnosti práce na pracovišti ordinace a také z hlediska požární ochrany, kterou za Vás pronajímatel ordinace neudělá? Pomůžeme Vám a přehledně Vám ukážeme co vše z hlediska BOZP a PO budete potřebovat. Nejen školení zaměstnanců ordinace z hlediska BOZP, ale i dokumentace, kterou by měl mít každý lékař v ordinaci zpracovanou osobou odborně způsobilou v prevenci rizik (OZO).

Dokumenty BOZP, PO, životní prostředí, budete potřebovat nejen pro případnou kontrolu, ale také pro jednání s úřady, pojišťovnou, atd.

Dokumentace BOZP pro zubní ordinaci lékaře

Každá ordinace by měla mít důkladně provedenou analýzu rizik, žádost o zařazení do kategorizace prací u personálu ordinace, kterou je zapotřebí před otevřením zubní ordinace zaslat na Krajskou hygienickou stanici k posouzení, zpracována pravidla pro chemické látky, atd.

Dokumentace BOZP pro zubní ordinace by měla obsahovat minimálně:

 • Musíte mít zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci BOZP
 • Musíte pravidelně provádět prověrky BOZP
 • Musíte provést kategorizaci prací
 • Musíte mít vypracovaný registr rizik pro zdravotnická zařízení
 • Musíte zajistit pracovně lékařské prohlídky
 • Musíte zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro každého zaměstnance
 • Musíte pravidelně školit své zaměstnance na problematiku BOZP
 • Nového zaměstnance musíte seznámit s právními předpisy
 • Musíte evidovat a hlásit pracovní úrazy jejich příčiny a odškodňování
 • Musíte neustále vyhledávat nebezpečné faktory stavu pracovního prostředí
 • Musíte zajistit, aby zaměstnanec nevykonával zakázané práce
 • Musíte mít doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek
 • Musíte zajistit osobní ochranné pracovní prostředky – OOPP
 • Musíte mít seznam zakázaných prací pro těhotné ženy
 • Musíte kontrolovat dodržování limitů přesčasové práce
 • Musíte dodržovat podmínky technické prevence, revize a kontroly technických zařízení a lékařských přístrojů

Dokumentace v požární ochraně pro zubní ordinaci, kterou Vám pronajímatel neudělá:

 • Musíte svou činnost zařadit do kategorie požárního nebezpečí
 • Musíte si vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany
 • Musíte vést Požární knihu
 • Musíte mít vypracované poplachové směrnice
 • Musíte provádět preventivní požární prohlídky
 • Musíte mít přehled a revize prostředků požární ochrany

Školení zaměstnanců v BOZP, PO a chemických látkách případně v životním prostředí

Toto patří mezi základní povinnosti každého zaměstnavatele, tedy i lékaře zubní ambulance. Ten je povinen zajistit toto školení pro své zaměstnance (zdravotní sestry, laborantky, lékaře, atd.) osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, která vyhledá rizika na pracovišti zubní ordinace a seznámí je se zaměstnanci zdravotního zařízení. Dále je seznámí s dokumentací BOZP.

Konkrétní povinnosti jsou uvedeny

 • § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • § 103 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce

Školení BOZP a PO je povinné v těchto případech:

 • při nástupu zaměstnance do pracovního poměru – vstupní školení zaměstnance BOZP a PO
 • při změně pracovního zařazení nebo změně druhu práce
 • při zavedení nové technologie nebo změně ve výrobních, pracovních a technologických postupech
 • při dalších okolnostech, které mohou mít vliv na bezpečnost práce (nutno provést bez zbytečného odkladu).

Kontrolní orgán – Oblastní inspektorát práce (OIP)

Školení BOZP se zpravidla kontroluje až v případě, že dojde na vyšetřování pracovního úrazu nebo havárie. Kontrolu provádí Státní úřad inspekce práce (SÚIP), potažmo Oblastní inspektorát práce (OIP). V případě pracovního úrazu nebo havárie prověřují kontrolní orgány, zda byl daný zaměstnanec řádně proškolen v oblasti bezpečnosti práce a jakým způsobem školení probíhalo.

Nakládání s odpady – životní prostředí

Odpady tvoří jednu ze základních částí rizikových faktorů v zubní ordinaci lékaře. Zákon ukládá zubním ordinacím povinnost, jak mají nakládat s nebezpečným odpadem, které jsou vymezeny v zákonech:

 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Dokumentace ŽP

 • povolení k vypouštění nebezpečných látek do odpadních vod (povinnost majitele objektu)
 • povolení k nakládání s nebezpečnými odpady
 • povolení pro vypouštění emisí
 • protokoly a smlouvy o způsobu likvidace nebezpečného odpadu
  • komunální odpad
  • zdravotnický infekční odpad
  • zvlášť nebezpečný odpad
  • odpadní amalgám
  • ostatní odpad

Kontroly ŽP

Kontroly provádí namátkově a bez ohlášení Státní úřad pro kontrolu léčiv, Krajská hygienická stanice nebo Krajský úřad – Odbor životního prostředí. Nejčastěji se kontroluje platnost všech povolení

Nevíte si rady s povinností BOZP, PO, ŽP ? Obraťte se na nás a my Vám se vším pomůžeme.

Rádi Vám poradíme, obraťte se na naše pobočky a domluvte si konzultaci zdarma !

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku