BOZP Školy – Bezpečnost provozu plynových zařízení

V roce 2015 provedl Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce kontroly bezpečnosti provozu plynových zařízení se zaměřením na objekty využívané pro vzdělávání, ubytování a volný čas dětí a mládeže. Co zjistily?

Kontroly plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic ukázaly v minulých letech, že existuje prostor pro lepší péči o vyhrazená plynová zařízení především ve školství (školky, školy, školní jídelny, menzy, internáty, koleje, dětské domovy atd.). S ohledem na skutečnost, že se jedná i o případné ohrožení života a zdraví dětí a mládeže, bylo nutno kontroly rozšířit i na oblast ubytování a další prostory, kde děti a mládež tráví svůj volný čas.

Z výsledků kontrol je zřejmé, že velmi často nejsou prováděny pravidelné revize a kontroly plynových zařízení, protože kontrolované osoby zpravidla nerozlišují rozdíl mezi servisem zařízení, kontrolou a revizí. Zápis o servisu plynového zařízení pak chybně považují za revizní zprávu či zápis o kontrole plynového zařízení. K tomuto jevu dochází především v provozech, kde není zpracován harmonogram revizí a kontrol, který by kontrolované osobě pomohl v orientaci v této problematice.

Dále nejsou vypracovány provozní řády pro plynová zařízení do 50 kW či pokyny pro obsluhu. Místní provozní řády pro nízkotlaké kotelny neodpovídají provozním podmínkám a nejsou aktualizovány na současný stav. Tento nedostatek lze pozorovat především v objektech, které prošly rekonstrukcí. Provozní deníky v nízkotlakých kotelnách neobsahují záznamy o bezpečnostních úkonech obsluhy a prostory kotelny slouží jako sklad provozního materiálu.

Nedodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu plynových zařízení může být příčinou ohrožení života a zdraví dětí, mládeže i zaměstnanců a návštěvníků kontrolovaného subjektu, a může vést i ke značným materiálním škodám. Vzhledem ke zjištěným nedostatkům zaměřují orgány inspekce práce kontrolu bezpečnosti práce při provozu plynových zařízení v roce 2016 na zařízení pro přípravu pokrmů v kuchyních, restauračních a školských zařízeních, v hotelích, kempech, dětských táborech, v nemocnicích a obdobných zařízeních.

(zdroj: bozpinfo.cz)

Související články:

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také …

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Na jedné z kontrol u našeho klienta narazil technik na chybu v dokumentaci, která se může zdát jako maličkost. Jedná se ale o závadu, která je rozhodně nezanedbatelná. V kategorizace …

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Chci informační schůzku