Kontrola Státního požárního dozoru, víte jak probíhá a co kontroluje?

Kontrola státního požárního dozoru v provozovně – pokuta až 10 000 000 Kč!

Když se Vám nahlásí na Vaši provozovnu kontrola požární ochrany Státního požárního dozoru, víte jak bude probíhat? Co vlastně bude kontrolovat u Vás ve firmě? O co se vlastně jedná?

Výkon státního požárního dozoru

Souhrnný název státní požární dozor zahrnuje jednotlivé oblasti činností, které jsou vykonávány příslušnými orgány, které zde zastupují stát. 

Státní požární dozor vykonává:
 1. místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje s výjimkou posuzování výrobků a funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních systémů,
 2. Ministersvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR pouze posuzováním dokumentace podle stavebního zákona a ověřováním dodržení podmínek požární bezpečnosti staveb u staveb, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí.

U kontrolní činnosti se jedná o průběžný dohled státu nad dodržováním zákonných povinností, del zákona č. 133/1985 o požární ochraně např. při provozování činností jako je např. autoservis, truhlářství, výroba, atd.

Státní požární dozor se vykonává:
 • posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů,
 • ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace podle předchozího bodu včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek,
 • schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím,
 • zjišťováním příčin vzniku požárů,
 • kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany,
 • ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření.

Kontrolují se následující dokumenty:

Státní požární dozor je oprávněn:

 • provádět potřebná zjištění a služební úkony
 • nahlížet do příslušné dokumentace a požadovat potřebnou součinnost
 • Při provádění úkonů jsou oprávněni ke vstupu do objektů a zařízení, ke vstupu na nemovitost na dobu nutnou k řádnému provedení těchto činností. 

POZOR !! Dále to může být kolaudační rozhodnutí, zda jsou prostory zkolaudovány pro provozování dané činnosti podnikatele! NAPŘ. TRUHLÁŘSTVÍ !

POZOR !! kontrola státního požárního dozoru se netýká jen zaměstnavatelů (firem se zaměstnanci), ale také i OSVČ.

POZOR !! Hrozí-li bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, orgán vykonávající státní požární dozor je oprávněn:
 • vyloučit věc z užívání,
 • zastavit činnost,
 • zastavit provoz (lze i tehdy, jestliže byla znemožněna záchrana osob nebo majetku v případě požáru).

Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500.000,- Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně. Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 1.000.000,- Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě OSVČ provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.
Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která zruší jednotku požární ochrany bez souhlasu hasičského záchranného sboru kraje, může hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu až do 10.000.000,- Kč.

Dále i osob fyzických je-li osoba vlastníkem společných prostor v objektu, ke provozují činnosti jiné právnické nebo podnikající fyzické osoby nebo je fyzická osoba vlastníkem nebo uživatelem zdrojů vody pro hašení požárů nebo vlastníkem nebo uživatelem lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů.

Užívat věc, obnovit provoz nebo činnost lze až po odstranění nedostatků a jen s písemným souhlasem orgánu státního požárního dozoru, který ve výše uvedených věcech rozhodl.

Máte kontrolu zastoupíme Vás více zde – neohlášená kontrola

Nevíte si rady s požární ochranou? INFORMATIVNÍ SCHŮZKA ZDARMA u Vás ve firmě!

Ochráníme i Vaše podnikání před sankcemi, kontaktujte nejbližší pobočky EXTÉRIA v ČR a my Vám poradíme a představíme možnou spolupráci při řešení zákonné povinnosti BOZP, požární ochrany a životního prostředí.

 

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku