Pokuty od hasičů aneb „Když to nejde po dobrém“

Dokumentace zdolávání požáru není jen papír, za její nezpracování hrozí pokuta až 500 tisíc korun.
Účinná likvidace požárů ve složitých podmínkách je závislá na mnoha faktorech. Bezesporu nejdůležitější je rychlé a správné rozhodnutí o nasazení sil a prostředků. Aby velitel zásahu mohl o vedení zásahu rozhodnout správně, potřebuje co nejvíce informací o hořícím objektu. Je to stejné jako v boji. Proto jeden z anglických názvů pro hasiče je Fire“fighter“ – tedy „bojovník“. A jednou z disciplín požárního sportu je požární „útok“. Tyto informace musí být rychlé, přesné a aktuální. Otázkou je, jak se k nim velitel nebo operační důstojník dostane. Zeptat se není koho, objekt je zakouřený, osoby propadají panice a plameny se šíří… V takové situaci platí pravidlo „štěstí přeje připraveným“.
Vyhláška o požární prevenci stanoví okruh objektů a činností, u kterých provozovatel musí vést zvláštní typ dokumentace PO – tzv. DOKUMENTACI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU. Jedná se vlastně o přehledný plán a návod, ze kterého školený hasič pozná, jak postupovat při zdolávání požáru co neúčinněji, nejrychleji a nejefektivněji. Tato dokumentace obsahuje řadu užitečných informací, jako je dělení objektu do požárních úseků, informace počtu podlaží, hořlavosti stavebních konstrukcí, údaje o nebezpečných látkách, parametry požárně bezpečnostních zařízení, umístění zdrojů požární vody a jiných hasiv, informace o uzávěrech, vypínačích, počty osob v objektu atd. Dokumentace zdolávání požáru musí být zpracována osobou, která má odbornou způsobilost podle zákona o PO, musí být udržována aktuální a musí být vždy předána „nejbližší“ jednotce požární ochrany HZS kraje. Dokumentace je pak uložena u jednotky PO, ale i na operačním středisku. V případě požáru ji tedy vidí velitel jednotky v zásahovém automobilu i operační důstojník na krajském operačním a informačním středisku a vedení zásahu je jednodušší a efektivnější.
 Jak je patrné z výše uvedeného textu, není DOKUMENTACI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU jen obyčejným obrázkem s textem určeným k založení do složky. Není to jen doklad o splnění povinnosti dané zákonem. Je to skutečně soubor užitečných informací, který v případě požáru může významným způsobem přispět k účinnému zdolání požáru a záchraně osob.
Významu dokumentace odpovídá i výše pokuty, kterou orgán státního požárního dozoru může uložit tomu, kdo takovou dokumentaci nezpracuje, přestože tuto povinnost má. Pokuta podle zákona o PO činí až 500 tisíc korun (viz. § 76 odst. 1 zákona o PO) – dokumentaci PO zpracovává vždy subjekt se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Kontrolní činnost vykonává a pokuty ukládá hasičský záchranný sbor kraje.
Zpravujeme Vám dokumentaci zdolávání požáru odborně a přehledně. Kontaktujte naše pobočky v rámci celé ČR! Případně na telefon: 558 273 577.
(zdroj hzscr)

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku