Požárně bezpečnostní řešení stavby. O co se jedná a co všechno obsahuje?

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) je součástí každé projektové dokumentace stavby, u které to vyžaduje stavební zákon. Jedná se o rozsáhlý dokument, který se předkládá ke stavebnímu povolení nebo k dokumentaci pro změnu užívání stavby. V něm jsou podrobně popsány preventivní protipožární opatření, jako jsou únikové východy, odolnost stavebních konstrukcí, stanovení a rozsah požární techniky a další bezpečnostní a technické informace.

Obsah požárně bezpečnostního řešení stavby stanovuje § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Tuto požární dokumentaci může zpracovat na základě stavební dokumentace pouze fyzická osoba, která k tomu získala odborné oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Na základě písemné žádosti vydává pak hasičský záchranný sbor do 30 dnů své závazné stanovisko. Dokument PBŘ musí jeho zpracovatel vlastnoručně podepsat a opatřit razítkem se státním znakem České republiky.

Obsah požárně bezpečnostního řešení

Obsah požárně bezpečnostního řešení závisí na velikosti a rozsahu konkrétní stavby či druhu předkládané projektové dokumentace, kdy se může individuálně rozšířit či naopak omezit.

Pokud se jedná o stavbu ve větším rozsahu nebo v případě požadavků od orgánu státního požárního dozoru, musí být nedílnou součástí dokumentu PBŘ také výkresy požární bezpečnosti, které jsou zpracované podle požadavků závazných norem.

Základní požadavky na PBŘ

Mezi základní požadavky na požárně bezpečnostní řešení stavby patří například:

  • Seznam podkladů – nutné pro zpracování návrhu PBŘ stavby
  • Konstrukce stavby – charakteristika stavby z hlediska její konstrukce, výšky, účelu použití, umístění apod.
  • Požární úseky – rozdělení stavby na jednotlivé požární úseky
  • Požární a ekonomická rizika – určení stupně požární bezpečnosti
  • Vyhodnocení stavebních materiálů – hořlavost, toxicita, reakce na oheň apod.
  • Požární technika – typ, počet a rozmístění hasicích přístrojů a požární techniky
  • Technická zařízení stavby – vytápění, kanalizace, potrubí, vzduchotechnika
  • Bezpečnostní značky a tabulky – rozmístění bezpečnostních značek a tabulek

Přečtěte si další informace v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Hotely a další jiná ubytovací zařízení jsou velmi specifická v rámci bezpečnosti a požární ochrany. Musí totiž splňovat podmínky pro zachování bezpečnosti nejen pro své zaměstnance, ale i hosty. I proto jsme pro zvědomnění sepsali tyto nejdůležitější základní body, které by každé ubytovací zařízení mělo splňovat.

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Možnost vzít svého zvířecího kamaráda s sebou do zaměstnání se stává jedním ze zaměstnaneckých benefitů u stále více a více zaměstnavatelů. V České republice jsou představiteli například pracoviště internetového prohlížeče Seznam.cz nebo pražská pobočka společnosti Mars, konkrétně divize Royal Canin.

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Chci informační schůzku