Požárně bezpečnostní řešení stavby. O co se jedná a co všechno obsahuje?

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) je součástí každé projektové dokumentace stavby, u které to vyžaduje stavební zákon. Jedná se o rozsáhlý dokument, který se předkládá ke stavebnímu povolení nebo k dokumentaci pro změnu užívání stavby. V něm jsou podrobně popsány preventivní protipožární opatření, jako jsou únikové východy, odolnost stavebních konstrukcí, stanovení a rozsah požární techniky a další bezpečnostní a technické informace.

Obsah požárně bezpečnostního řešení stavby stanovuje § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Tuto požární dokumentaci může zpracovat na základě stavební dokumentace pouze fyzická osoba, která k tomu získala odborné oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Na základě písemné žádosti vydává pak hasičský záchranný sbor do 30 dnů své závazné stanovisko. Dokument PBŘ musí jeho zpracovatel vlastnoručně podepsat a opatřit razítkem se státním znakem České republiky.

Obsah požárně bezpečnostního řešení

Obsah požárně bezpečnostního řešení závisí na velikosti a rozsahu konkrétní stavby či druhu předkládané projektové dokumentace, kdy se může individuálně rozšířit či naopak omezit.

Pokud se jedná o stavbu ve větším rozsahu nebo v případě požadavků od orgánu státního požárního dozoru, musí být nedílnou součástí dokumentu PBŘ také výkresy požární bezpečnosti, které jsou zpracované podle požadavků závazných norem.

Základní požadavky na PBŘ

Mezi základní požadavky na požárně bezpečnostní řešení stavby patří například:

  • Seznam podkladů – nutné pro zpracování návrhu PBŘ stavby
  • Konstrukce stavby – charakteristika stavby z hlediska její konstrukce, výšky, účelu použití, umístění apod.
  • Požární úseky – rozdělení stavby na jednotlivé požární úseky
  • Požární a ekonomická rizika – určení stupně požární bezpečnosti
  • Vyhodnocení stavebních materiálů – hořlavost, toxicita, reakce na oheň apod.
  • Požární technika – typ, počet a rozmístění hasicích přístrojů a požární techniky
  • Technická zařízení stavby – vytápění, kanalizace, potrubí, vzduchotechnika
  • Bezpečnostní značky a tabulky – rozmístění bezpečnostních značek a tabulek

Přečtěte si další informace v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet? …

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při …

Rizikový hluk na pracovišti

Chci informační schůzku