Věděli jste, že i skladování má svá pravidla?

Máte sklad? A mohli bychom ho vidět? I při provozu takového skladu máte povinnosti v oblasti bezpečnosti práce. Přečtěte si proto základní zákonné požadavky a povinnosti týkající se BOZP ve skladech. Jaká jsou tedy pravidla skladování?

Místní řád skladu

Každý provozovatel skladu musí mít zpracovaný místní řád. Jeho přesný obsah je definovaný v ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování. Účelem místního řádu skladu je popsat všechny technické a stavební požadavky dané místnosti skladu. Dále by zde měl být uveden způsob skladování a také pokyny pro bezpečnou manipulaci s uloženými věcmi a břemeny.

Můžete si přečíst: BOZP pro skladování, dokumentace pro sklady.

Komunikace

Pokud jde o komunikaci ve skladu, podlahy v těchto prostorech by měly být rovné, pevné a bez prohlubní. Všechny pěší a dopravní komunikace musí být neustále volné, dostatečně široké a také s dostatečnou podchodnou výškou. Další informace, které se týkají uliček, pěší a dopravní komunikace, najdete v ČSN 26 9030 v části Šířky a výšky cest a uliček. Důležité je také správné značení komunikací! Kromě únikových východů musíte mít také dobře zaznačená všechna nebezpečná místa. Příkazové a informační značky by taky neměly chybět.

Označení regálů

Regály musí být trvale označené štítky s uvedením největší nosnosti.  Podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nebo ČSN EN 15635 máte provést kontrolu v rámci BOZP v četnosti 1x za 12 měsíců. Pokud nemáte průvodní dokumentaci, stanoví termín kontroly zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

Manipulace s břemeny

Při ruční manipulace s břemeny se musí využívat pracovní postupy, které předcházejí úrazům a ohrožení zdraví zaměstnanců. Manipulace s břemeny opět představuje množství rizik. Může totiž dojít k vysmeknutí břemena, zranění o jeho povrch, uklouznutí, zakopnutí nebo sesuv břemene. Nezapomeňte ani na dodržování hygienických limitů, kdy pro ženy a muže jsou rozdílné váhové limity pro zvedání, tahání či tlačení břemen. Zaměstnanci musí být také řádně proškolení o zásadách správné manipulace s břemeny. Konkrétní požadavky najdete v § 30 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Odebírání materiálu z manipulačních jednotek se musí provádět bezpečně. Po těchto jednotkách se nesmí lézt nebo se na nich jinak pohybovat. Myslete na to, že i při manipulaci s břemeny by měli být zaměstnanci vybavení ochrannými prostředky, například pracovními rukavicemi.

OOPP

Zaměstnanci, kteří pracují ve skladu, musí být vybavení odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky, které také musí používat. Obsluha vysokozdvižných vozíků musí mít ochrannou přilbu, běžnou osobní ochrannou pomůckou jsou pak zejména pracovní rukavice.

Mohlo by vám pomoci: Zaměstnanci a OOPP. Jak je přimět k používání ochranných prostředků?

A co nebezpečné látky?

Více se o skladování nebezpečných látek můžete dočíst například v našem článku. Pokud je skladujete, musíte dodržovat následující povinnosti:

Nebezpečné látky skladujte pouze na místech, které k tomu máte určené. Uložte je do bezpečných obalů s názvem dané látky, jejího množství a také upozorněním! Nezapomeňte na to, že látky byste spolu neměli skladovat, pokud vzájemně reagují.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku