BOZP pro skladování, dokumentace pro sklady

BOZP pro sklady – základní požadavky bezpečnosti práce

Sklad musí mít na vstupních dveřích umístěny zejména zákazové značky, například „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz výskytu otevřeného ohně“ atd. Tyto značky Vám zajistíme a vyznačíme, stačí kontaktovat jakýkoliv EXTÉRIA MARKET v České nebo Slovenské republice.
Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy, tzn. uvedení největšího dovoleného zatížení hmotnosti vztažené na jednotku plochy v kg/m2.

Pro každý sklad musí být zpracován „Místní řád skladu“ (čl. 4.1.1 ČSN 26 9030), který má zejména obsahovat:
• osobu odpovědnou za provoz skladu a údržbu, opravy a prohlídky skladovacích zařízení (regálů) a prostředků,
• organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz skladu, například při obsluze skladovacích zařízení a prostředků, způsob manipulace, skladování manipulačních jednotek, pohybu dopravních prostředků a osob, používání komunikací, cest, včetně jejich úklidu, údržby a osvětlení, stanovení termínů prohlídek a kontrol skladovacích zařízení a prostředků, vybavení a používání ochranných pomůcek (osobních ochranných pracovních prostředků OOPP),
• organizaci kontrol, školení a ověřování znalostí zaměstnanců,
• schématický půdorysný plán skladu s vyznačením skladovacích ploch, dále pohybu osob a manipulačních prostředků, způsob příjmu a výdeje apod.

Veškerou povinnou dokumentaci BOZP ke skladu Vám zajistíme na klíč, stačí kontaktovat jakoukoliv pobočku Extéria Martket v rámci celé České nebo Slovenské republiky. Extéria Market je Vám k dispozici pro zajištění komplexních služeb bezpečnosti práce a požární ochrany pro Vaši provozovanou činnost.

Manipulační jednotka (materiál balený i nebalený, svazkovaný, ložený volně nebo na přepravním prostředku) musí být vytvořena tak, aby při manipulaci, přepravě, skladování a stohování zachovávala svůj tvar a aby jí nebyla ohrožována bezpečnost osob.

(zdroj: bozpinfo)

Kontaktujete profesionální firmu Extéria na zajištění služeb pro BOZP, PO a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

BOZP a zákonné požadavky při obsluze stavebního stroje.

OIP u kontrol vybralo na pokutách za nedodržení BOZP téměř 300 mil. Kč.

Kdo může pracovat s motorovou pilou u zaměstnavatele? Jaké jsou zákonné povinnosti v BOZP?

Musí zaměstnavatel provádět zkoušky na alkohol u zaměstnanců? Musí být zpracována směrnice?

Neznalost právních předpisů v BOZP u OSVČ v dřevozpracujícím průmyslu říká OIP, co musí splňovat?

Musí jednatelé ve firmách chodit na pracovně lékařskou prohlídku?

 

Související články:

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Hotely a další jiná ubytovací zařízení jsou velmi specifická v rámci bezpečnosti a požární ochrany. Musí totiž splňovat podmínky pro zachování bezpečnosti nejen pro své zaměstnance, ale i hosty. I proto jsme pro zvědomnění sepsali tyto nejdůležitější základní body, které by každé ubytovací zařízení mělo splňovat.

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Možnost vzít svého zvířecího kamaráda s sebou do zaměstnání se stává jedním ze zaměstnaneckých benefitů u stále více a více zaměstnavatelů. V České republice jsou představiteli například pracoviště internetového prohlížeče Seznam.cz nebo pražská pobočka společnosti Mars, konkrétně divize Royal Canin.

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Chci informační schůzku