Bezpečnost práce na pracovišti. Jak efektivně snížit hrozící rizika?

Pro zajištění bezpečnosti práce je důležitým krokem odhalit a posoudit rizika, která se na vašem pracovišti mohou vyskytovat či se už vyskytují. Jakmile to uděláte, vaším dalším cílem je tato rizika úspěšně minimalizovat. Existuje několik možností, jak toho docílit:

  • Optimalizujte pracovní postup tak, aby nepředstavoval pro žádného zaměstnance ani jinou osobu jakékoliv nebezpečí,
  • Vždy se riziku vyhýbejte a nedopusťte, aby došlo k jeho účinnosti,
  • Zamezte přenosu rizika a zabraňte jeho vzniku,
  • Pokud je to možné, riziko odstraňte,
  • Pokuste se nahradit rizikové prostředky za bezpečnější, např. výměna nebezpečné látky,
  • Změňte technické řešení, např. změna postupu, metody, instalace apod.,
  • Věnujte dostatečnou pozornost osobnímu řešení, např. školení zaměstnanců v BOZP a PO, používání OOPP atd.

Snížit výskyt rizik můžete také častějším střídáním pracovníků, zlepšením čistoty a pořádku na pracovišti, dohlížením nad zdravotním stavem zaměstnanců a organizováním jejich pravidelných lékařských prohlídek či monitorováním pracoviště. Jako efektivní opatření pro snížení či úplné odstranění bezpečnostního rizika vám poslouží vytvoření plánu. Vypracujte si registr rizik, který detailně popisuje všechna důležitá opatření a konkrétní postupy.

Co je to registr rizik?

Registr rizik představuje seznam či databázi rizikových faktorů, které se na pracovišti mohou objevit. Jedná se například o pracovní úrazy, havárie, nehody apod. Registr rizik proto patří k základním kamenům prevence rizik. Zapisují se do něj všechna identifikovaná i potenciální rizika. Každé riziko je nutné ohodnotit stupněm nebezpečí a doplnit o opatření, které ho sníží. Rizika se hodnotí podle:

  • Pravděpodobnosti ohrožení (P),
  • Následku ohrožení (N),
  • Názoru hodnotitelů (H)

Míru rizika pak získáte vynásobením těchto faktorů. Výslednou hodnotou je číslo, které se označuje (R). To následně zařadíte do kategorie I. až V.

Zákonná povinnost

Důležité je myslet na to, že každý zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen zajistit a vytvářet bezpečné pracovní prostředí a pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je proto nutné mít minimálně dokumentaci k BOZP a PO. V ní by neměly chybět potřebná opatření zaměstnavatele, zodpovědnosti za jejich provedení a termín provedení. Také by tam neměla chybět tabulka se seznamem činností a s nimi spojené nebezpečné situace a ustanovení, která jsou potřebná k minimalizaci rizik či potvrzení o proškolení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO.

Nemusíte na to být sami

Přenechte veškeré starosti s bezpečností práce specialistům. Obraťte se na firmu EXTÉRIA, která poskytuje služby v oblasti BOZP a PO již přes 10 let. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo navštivte náš web a vyberte si dokumentaci přímo podle druhu svého podnikání.

Přečtěte si další aktuality v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku