Povinnosti zaměstnavatelů na úseku BOZP (bezpečnosti práce)

BEZPEČNOST PRÁCE

Povinnosti na úseku bezpečnosti práce jsou stanoveny především v části páté zákoníku
práce a v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (BOZP), ve znění pozdějších předpisů.

Péče o bezpečnost práce (BOZP) je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností
vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení. Náklady na zajištění bezpečnosti
práce hradí vždy zaměstnavatel, nesmí je přenášet přímo ani nepřímo na zaměstnance.

BEZPEČNOST PRÁCE a povinnosti zaměstnavatelů.

Mezi základní povinnosti zaměstnavatelů na úseku bezpečnosti práce patří:
• Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika
možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
• Koordinování postupu pro zajištění bezpečnosti práce v případě, kdy na jednom
pracovišti plní úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů.
• Vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních
podmínek vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání
opatření k předcházení rizikům.
• Soustavné vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí
a pracovních podmínek, zjišťování jejich příčin a zdrojů, vyhledávání a hodnocení
rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců.
• Pravidelná kontrola úrovně bezpečnosti práce, zejména stavu výrobních
a pracovních prostředků a vybavení pracovišť.
• Nepřipuštění, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž
náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
V případech stanovených zvláštním právním předpisem mohou práci vykonávat
pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu
očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze.
• Seznámení zaměstnanců s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními
na ochranu před působením těchto rizik.Seznámení zaměstnanců s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky
pro výkon jejich práce, přičemž zde patří i technické normy, pokud upravují otázky
týkající se ochrany života a zdraví.
• Ověřování znalostí předpisů u zaměstnanců, vyžadování a kontrola jejich
dodržování.
• Bezplatné poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
zaměstnancům na základě vlastního seznamu pro poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků zpracovaného na základě vyhodnocení rizik
a konkrétních podmínek pro jednotlivé pracovní činnosti, pokud rizika nelze
odstranit nebo dostatečně omezit technickými nebo organizačními opatřeními;
vyžadování a kontrola jejich používání při práci.
• Vedení evidence o všech úrazech, objasňování příčin a okolností vzniku pracovních
úrazů, ohlašování pracovních úrazů a zasílání záznamů o úrazech (příp. záznamů
o úrazech – hlášení změn) stanoveným orgánům a institucím a přijímání opatření
proti opakování pracovních úrazů.
• Zajištění, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly pravidelně
a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány podle průvodní dokumentace
výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici,
stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním
předpisem. Všechna zmíněná zařízení musí být vybavena i provozní dokumentací.
Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu
stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní
právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty,
rozsah a četnost následných kontrol jinak. Provozní dokumentace musí být
uchovávána po celou dobu provozu zařízení (dle požadavku § 4 odst. 3 nařízení
vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších
předpisů).
• Organizování práce a stanovení pracovních postupů tak, aby byly dodržovány
zásady bezpečného chování na pracovišti.

Kontaktujete profesionální firmu Extéria pro zajištění služeb pro oblast bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

Recenze a zkušenost klienta z Mateřské Školky z okresu Nový Jičín

Recenze a zkušenost klienta z Mateřské Školky z okresu Nový Jičín

Recenze a zkušenost klienta z Mateřské Školky z okresu Nový Jičín

Kdo zodpovídá za BOZP – bezpečnost práce na pracovišti? Zaměstnanec, zaměstnavatel nebo majitel firmy?

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku