Požární ochrana

Proč požární ochrana? Podnikatelské subjekty mají celou řadu povinností, které musí ze zákona splnit. Pakliže dojde k jejich ignorování či nesplnění, v případě kontroly mohou tyto podnikatelské subjekty očekávat nemalou pokutu, kterou si jistě za rámeček nedají. Jednou z těchto povinností, jež musí ze zákona vyřešit, splnit a dodržet, je zajištění požární ochrany. Požární ochrana spadá do souboru ostatních povinností v rámci bezpečnosti práce (zkráceně BOZP).

Co je to požární ochrana

Pokud hovoříme o požární ochraně, mluvíme o souhrnu technicko-organizačních opatření, jež vedou k zabránění vzniku požáru, případně které vedou k zabránění vzniku výbuchu s následným požárem. Mluvíme také o technicko-organizačních opatřeních, jež vedou k ochraně osob, zvířat nebo majetku v případě požáru a jež vedou k zamezení šíření požáru.

V souvislosti s požární ochranou je třeba také definovat slovo “požár”. Tímto se rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém došlo například k usmrcení nebo zranění osob, zvířat nebo při kterém došlo ke škodám na majetku či životním prostředí. Také se požárem myslí nežádoucí hoření, při kterém byl majetek, životní prostředí, zvířata nebo samozřejmě lidé bezprostředně ohrožení.

Proč musí podnikatelský subjekt řešit požární ochranu?

Jak již bylo zmíněno, podnikatel (tedy jak právnická osoba, tak fyzická osoba či osoba samostatně výdělečně činná) má povinnost zajistit požární ochranu na svém pracovišti. Tuto povinnost mu ukládá sám zákon vztahující se na BOZP.

Každý podnikatelský subjekt musí v rámci této povinnosti zařadit pracoviště do jedné ze tří rizikových kategorií, a to podle míry takzvaného požárního nebezpečí. Také se musí vést pravidelná a samozřejmě průběžně aktualizovaná dokumentace požární ochrany, musí se vést požární kniha a další povinností je vypracovat takzvané požární poplachové směrnice. Podnikatelský subjekt musí dále provádět preventivní požární hlídky, je povinen provádět revizi prostředků požární ochrany, a kromě toho také musí školit zaměstnance v požární ochraně.

Jak začlenit pracoviště do rizikové kategorie

Jednou z povinností, kterou podnikatelský subjekt má v rámci požární ochrany, je zařazení pracoviště do rizikové kategorie. Tyto kategorie jsou celkově tři, a to:

 • S vysokým požárním nebezpečím
 • Se zvýšeným požárním nebezpečím
 • Bez zvýšeného požárního nebezpečí

Do rizikové kategorie zařazuje své pracoviště podnikatelský subjekt podle míry požárního nebezpečí. Až po zařazení do jedné z kategorií se zjistí, jaké povinnosti se skutečně vztahují na podnikatelský subjekt. Každá jednotlivá riziková kategorie má trochu jiné podmínky a požadavky pro tvorbu dokumentace apod.

Podnikatelský subjekt však nemůže zařadit pracoviště do rizikové kategorie sám. Zpravidla to provádí technik požární ochrany, případně OZO PO. Stanovují to právní předpisy.

Požární ochrana

Co musí být obsahem dokumentace PO

Další povinností, o kterou se musí podnikatelský subjekt postarat, je zpracovat dokumentaci požární ochrany, kterou je nutné pravidelně aktualizovat. Dokumentace obsahuje řadu dalších dokumentů, které je dobré mít přehledně evidované. Součástí dokumentace musí být například posouzení požárního nebezpečí, také musí být součástí dokumentace požární řád a samozřejmě i požární poplachová směrnice. Musí být vypracovaný evakuační plán, požární kniha, také se v dokumentaci eviduje zdolávání požárů a provádění školení zaměstnanců o požární ochraně.

Co dalšího dokumentace požární ochrany musí obsahovat:

 • Dokumentaci o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany
 • Řád ohlašovaných požárů
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Dokumentaci o začlenění do kategorie činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

Co je to požární řád a co musí obsahovat

Součástí dokumentace PO je již zmiňovaný požární řád. Jedná se o jeden ze základních dokumentů, které musí být evidovány především v provozech, kde je zvýšené nebo vysoké riziko požárního nebezpečí. Požárním řádem se rozumí především soubor pravidel, v němž je obsaženo to, jak se chovat na pracovišti, aby nedocházelo ke vzniku požáru nebo k jiné podobné krizové situaci, jež by souvisela s požární bezpečností.

Kromě toho, že musí být požární řád vyvěšen na viditelném místě na pracovišti, musí také obsahovat několik věcí, a to:

 • Musí popisovat vykonávané činnosti a hrozící požární nebezpečí
 • Musí obsahovat požárně-technické charakteristiky nezbytné ke stanovení preventivních opatření
 • Musí stanovovat podmínky požární bezpečnosti, jež vedou k zamezení požáru nebo výbuchů
 • Musí stanovovat pravomoci a také povinnosti osob, jež se účastní požární ochrany
 • Taktéž musí obsahovat maximální hodnoty množství látek na pracovišti ve vztahu k požárnímu nebezpečí

Co musí obsahovat požární kniha

Do dokumentace požární ochrany patří také požární kniha, která má taktéž určité náležitosti. Jejím hlavním úkolem je především zaznamenávat všechny důležité skutečnosti, které se týkají požární ochrany. Také může obsahovat i záznamy vztahující se na proběhnuté kontroly, vykonávané údržby nebo opravy požárně bezpečnostního zařízení. V požární knize se tak vedou záznamy například o:

 • Provedených preventivních požráních prohlídkách
 • Vzniklých požárech
 • Uskutečnění cvičného požárního poplachu
 • Odborné přípravě preventivních požárních hlídek
 • Kontrole dokumentace požární ochrany

Co jsou to požární poplachové směrnice a co musí obsahovat

Třetím velice podstatným dokumentem, jež musí obsahovat dokumentace PO, jsou požární poplachové směrnice. Ty nastavují, jak se budou a případně nebudou chovat zaměstnanci v době požáru. Je v nich stanoven přesný postup, jak by se měl požár zdolávat, jak ho ohlásit, případně jak vyhlásit poplach. Jelikož se jedná o velice důležitý dokument, opět je stanoven přesný seznam toho, co musí požární poplachová směrnice obsahovat. Její součástí musí být:

 • Způsob ohlášení požáru
 • Důležitá telefonní čísla, na něž volat v případě požáru
 • Jak na ohlášení požáru v mimo pracovní době
 • Jaké jsou povinnosti při zjištění požáru a po vyhlášení požárního poplachu

Jelikož povinností vztahujících se na PO je celá řada, nechte to na specialistech z firmy Extéria. Právě ti se na požární ochranu a bezpečnost zaměřují.

Nevíte si rady, jak podnikat bezpečně bez sankcí? Pomůžou Vám poradenské místa EXTÉRIA MARKET  pro oblast hygieny práce, bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí.

Poradíme Vám na telefonu: 720 023 709, 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti hygieny práce, BOZP a PO:

BOZP a home office je bezpečný v pandemii COVID-19? Jak je to s nemocí z povolání u home office?

Jak se posuzuje nákaza koronavirem ve smyslu zákonného pojištění? Je nakažení nemocí COVID-19 pracovním úrazem, popř. nemocí z povolání?

Zdravotní prohlídky zaměstnanců v nouzovém stavu, musí k lékaři?

Jak se bránit šíření COVID-19 na Vašem pracovišti (firmě)?

BOZP a lékařské prohlídky musí být?

Neznalost právních předpisů v BOZP u OSVČ v dřevozpracujícím průmyslu říká OIP, co musí splňovat?

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku