Recenze a zkušenosti ve firmě na zpracování dřeva při kontrole inspektorátu práce

Dne 4.9.2019 proběhla kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce u firmy, která se zabývá zpracováním dřeva. Kontrola byla zaměřena na provozovanou činnost. Klient má se společností Extéria uzavřenou smlouvu na roční služby pro oblast bezpečnosti práce a požární ochrany, již od roku 2012. Tím je ochráněno jeho podnikání a v případě kontroly je mu k dispozici technik bezpečnosti práce.

Technik společnosti Extéria, ihned po nahlášení kontroly Oblastního inspektorátu práce, vyjel ke klientovi a provedl kontrolu dokumentace BOZP a pracoviště, aby společnost byla řádně připravena na následnou kontrolu prováděnou inspektorem z příslušného oblastního inspektorátu práce.  Pan inspektor kontroloval, veškerou dokumentaci týkající se bezpečnosti práce v daném provozu. Zajímalo ho, jak je zpracována dokumentace na poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a především, zda a jsou zaměstnancům osobních ochranné pracovní prostředky skutečně poskytovány a to na základě převzetí těchto pomůcek oproti podpisu na kartách výdeje OOPP.

V případě, že by klient neměl zpracovanou dokumentaci na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a zaměstnancům je prokazatelně neposkytoval, byla by mu inspektorem udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Dále inspektor kontroloval vyhodnocení rizik na daném pracovišti a s tímto spojené seznámení zaměstnanců s návody a místními bezpečnostními předpisy pro bezpečnou obsluhu strojů a zařízení nacházejících se na pracovišti. Klient při kontrole musel také předložit provozní deníky ke strojům, v tomto případě ke kotoučové pile. Kontrola se zaměřila na provádění denních zápisů do provozního deníku, kdy obsluha kotoučové pily je povinna, denně před započetím práce na stroji provést jeho kontrolu a výsledek kontroly zapsat do provozního deníku stroje.

Pokud by klient neprováděl seznámení s návody na obsluhu strojů a zařízení, případně pokud návody nemá k dispozici, tak seznámení s místními bezpečnostními předpisy ke strojům, neprováděl pravidelné kontroly strojů a zařízení a kontroly pracoviště, byla by mu udělena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Předložené dokumenty a provoz byl v pořádku. Inspektor vyhotovil protokol z kontroly, kde konstatoval, že kontrola provozu byla bez závad.

Další hodnocení, recenze a zkušenosti klientů se společnosti EXTÉRIA:

Byla jsem velmi spokojena s profesionálním přístupem technika společnosti Extéria. Tímto bych ráda vyjádřila svou recenzi a zkušenost s firmou Extéria, při kontrole mé firmy na zpracování dřeva na Moravě. Inspektor po kontrole vyjádřil pochvalu k řádně vedené dokumentaci BOZP, kterou vyhotovila firma Extéria. Jsem velmi ráda, že mohu využít jednu z mála profesionálních firem na trhu, kterou je bezpochyby firma Extéria. Jednatelka společnosti z Bruntálu.

Hodnocení klienta

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku