Dne 4.9.2019 proběhla kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce u firmy, která se zabývá zpracováním dřeva. Kontrola byla zaměřena na provozovanou činnost. Klient má se společností Extéria uzavřenou smlouvu na roční služby pro oblast bezpečnosti práce a požární ochrany, již od roku 2012. Tím je ochráněno jeho podnikání a v případě kontroly je mu k dispozici technik bezpečnosti práce.

Technik společnosti Extéria, ihned po nahlášení kontroly Oblastního inspektorátu práce, vyjel ke klientovi a provedl kontrolu dokumentace BOZP a pracoviště, aby společnost byla řádně připravena na následnou kontrolu prováděnou inspektorem z příslušného oblastního inspektorátu práce.  Pan inspektor kontroloval, veškerou dokumentaci týkající se bezpečnosti práce v daném provozu. Zajímalo ho, jak je zpracována dokumentace na poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a především, zda a jsou zaměstnancům osobních ochranné pracovní prostředky skutečně poskytovány a to na základě převzetí těchto pomůcek oproti podpisu na kartách výdeje OOPP.

V případě, že by klient neměl zpracovanou dokumentaci na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a zaměstnancům je prokazatelně neposkytoval, byla by mu inspektorem udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Dále inspektor kontroloval vyhodnocení rizik na daném pracovišti a s tímto spojené seznámení zaměstnanců s návody a místními bezpečnostními předpisy pro bezpečnou obsluhu strojů a zařízení nacházejících se na pracovišti. Klient při kontrole musel také předložit provozní deníky ke strojům, v tomto případě ke kotoučové pile. Kontrola se zaměřila na provádění denních zápisů do provozního deníku, kdy obsluha kotoučové pily je povinna, denně před započetím práce na stroji provést jeho kontrolu a výsledek kontroly zapsat do provozního deníku stroje.

Pokud by klient neprováděl seznámení s návody na obsluhu strojů a zařízení, případně pokud návody nemá k dispozici, tak seznámení s místními bezpečnostními předpisy ke strojům, neprováděl pravidelné kontroly strojů a zařízení a kontroly pracoviště, byla by mu udělena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Předložené dokumenty a provoz byl v pořádku. Inspektor vyhotovil protokol z kontroly, kde konstatoval, že kontrola provozu byla bez závad.

Další hodnocení, recenze a zkušenosti klientů se společnosti EXTÉRIA:

Hodnocení a recenze firmy Extéria při kontrole OIP na Obecním úřadě v okrese Cheb

Zkušenost a recenze klienta Extéria s kontrolou KHS v lakovně

Zkušenosti a recenze klienta z mezinárodní kamionové dopravy po nahlášené kontrole z OIP

Recenze a zkušenost klienta při kontrole HZS ve firmě na výrobu a montáž dřevostaveb Praha

Zkušenost klienta a jeho recenze při kontrole OIP ve firmě na kovoobrábění Ostrava

Recenze a zkušenosti klienta v kovoobrábění a CNC strojů při kontrole Inspektorátu práce