Řízení rizik BOZP je nezbytnou součástí každé firmy. A jak to bylo dál?

S procesem vyhledávání rizik, který je součástí řízení rizik BOZP, jsme vás už seznámili v předešlém článku. Jak je to ale s dalšími procesy, jako jsou analýza, identifikace a hodnocení rizik, které jsou nedílnou součástí bezpečnosti práce?

Analýza rizik

V rámci tohoto procesu pracujete se všemi dostupnými informacemi, které jste získali v první fázi, tedy při vyhledávání rizik. Informace zpracujte ze získané průvodní a provozní dokumentace a z provozních předpisů, protože je následně budete potřebovat pro identifikaci a zhodnocení konkrétních rizik. Ta představují nebezpečí v podobě pracovního úrazu či jiné nehody na vašem pracovišti.

Identifikace rizik

Nyní, když už znáte potenciální rizika na pracovišti, která mohou ohrožovat zdraví a životy vašich zaměstnanců, je musíte identifikovat. V praxi to znamená, že musíte zjistit, co konkrétně dané riziko představuje a kdo je riziku vystavený. Do identifikace rizik je potřeba zapojit nejen zaměstnance, ale také externí, nezávislé osoby. Ty pomohou odhalit nebezpečí v pracovním prostředí, která mohou být zdrojem úrazu či nehody. Rizika můžete identifikovat následovně:

  • Stanovíte si relevantní rizika – jde o rizika, která způsobují zranění či nemoc,
  • Definujete zdroje rizik – tedy příčiny vzniku rizik,
  • Stanovíte nebezpečné podmínky – jedná se o takové podmínky, které ve spojení s nebezpečnými faktory představují ohrožení zdraví či života pro zaměstnance,
  • Získejte všechny informace týkající se nebezpečných faktorů na daném pracovišti – zajímejte se o legislativu, bezpečnostní předpisy, standardy, technické dokumenty apod.

Hodnocení – posouzení rizik

Nyní jste už rizika našli, analyzovali je a úspěšně identifikovali. Cílem poslední fáze je zhodnotit či posoudit, jak závažná jsou a jak moc mohou ohrožovat zdraví a životy lidí na pracovišti. Závažnost rizik určuje analytik, který má v daném oboru dostatek znalostí a zkušeností a zná technologické i pracovní postupy. Při hodnocení rizik je potřeba řídit se následujícími body:

  • Určete pomocí kvantitativní či kvalitativní stupnice rozsah, který odpovídá pravděpodobnosti rizika,
  • Zvažte možné důsledky, které může riziko způsobit,
  • Stanovte dopad rizika,
  • S co největší přesností vyhodnoťte, jaký bude odhad daného rizika.

Podstatou hodnocení je stanovit a rozhodnout, zda je dané riziko možné přijmout. V opačném případě je potřeba stanovit taková opatření, která rizika odstraní nebo je alespoň sníží na minimum.

Svěřte se do rukou odborníků

Oblast BOZP a PO je složitá a řada podnikatelů i firem s ní neustále bojují. Přenechte proto své starosti společnosti EXTÉRIA, která se zaměřuje na problematiku bezpečnosti práce. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a starosti s BOZP nechte na nás.

Přečtete si další aktuality v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku